ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ : 50120000-3710

สำนักงานเขตบางเขน

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางนัยนา ปานช้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553หมวด 6 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วรรคสอง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งได้มีการประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลังจากที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ดังกล่าวแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้มีการประกาศใช้กำหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบและประกาศให้สถานศึกษาทราบ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด โดยมีสำนักการศึกษารับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเป็นที่จะต้องดำเนินการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” ขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

50120700/50120700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สถานศึกษาของกรุงเทพมหานครมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 2. เพื่อให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจบริบทของสถานศึกษาเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ สถานศึกษากรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2. ด้านคุณภาพ สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางเขนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และเตรียมเอกสารพร้อมขอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/เสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3710

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3710

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0910

ตัวชี้วัด : (เจราจาตกลง) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **