ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50120000-3712

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

คุณอาทอน พรมเสาร์ โทร.5876-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2530-2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมกัน ในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคล ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตนั้นๆ โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ จึงควรพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตอย่างต่อเนื่อง

50120700/50120700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - ให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตและการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 2 ครั้ง 2. ด้านคุณภาพ - สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายและยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต ให้ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เป็นไปตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนกำหนดดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดวันดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งเอกสารการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ให้ฝ่ายการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการขออนุมัติจาก ผอ.เขต

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดการอบรมตามที่ศูนย์วิชาการกำหนด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3712

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3712

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **