ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50120000-3714

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายอาทอน พรมเสาร์ โทร.5876-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ดำเนินไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทิศทางการพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ฯ การพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมที่กำหนดให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา อบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ คนดี คนเก่ง และมีความสุข ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ โดยมุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้ คำนึงถึงความสำคัญของผู้เรียนมุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ทันสมัยในวิชาการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมย์ของแผนงานพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดังกล่าว ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งในที่นี้ หมายถึงข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน จึงจัดให้มีการประชุมข้าราชการครูทุกคนขึ้นก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

50120700/50120700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการศึกษาและเป้าหมายสำคัญของการศึกษา 2.เพื่อให้ข้าราชการครูได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การบริหาร การนิเทศการศึกษา ตลอดจนการปลูกฝังระเบียบวินัย จริยธรรมแก่นักเรียน 3.เพื่อให้ข้าราชการครูมีโอกาสได้พบปะ ปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตและโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ จำนวนผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 300 คน 2.ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาการศึกษา ทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการสอนของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เป็นไปตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนกำหนดดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดวันดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งเอกสารการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ให้ฝ่ายการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/63

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินการ และขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดการประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3714

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3714

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **