ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50120000-3724

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิจิตร สิงห์ชัย โทร. 5873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มถนนเทพรักษ์, ถนนผลาสินธุ์,สวนหย่อมหน้าพุทธวิชาลัยและประดับตกแต่งภายในสำนักงานเขต เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโรคร้อนและมลภาวะทางอากาศ และประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขตให้สวยงาม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบ และมีความสวยงาม ซึ่งสำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบ 3.เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 4.เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1.เป้าหมายของโครงการ กิจกรรมที่ 1 ปลูกซ่อมถนนเทพรักษ์ ถนนผลาสินธุ์ และปลูกซ่อมและประดับตกแต่งภายในสำนักงานเขต และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 800,300.-บาท กิจกรรมที่ 2 ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขต เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ถนนเทพรักษ์ สวนหย่อมหน้าพุทธวิชชาลัย และภายในสำนักงานเขต ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก และอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 499,700.-บาท 2.เป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ตกลงร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม (10 ไร่)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

รายงานการตรวจรับ รายงานผลและฏีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-28)

75.00

28/5/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และให้นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำประกัน และลงนามในใบสั่งซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-22)

65.00

22/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินฯ กิจกรรมที่ 1 ส่วนกิจกรรมที่ 2 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งชื้อต้นไม้วัสดุปลูกฯ ประกาศผลการพิจารณาฯ ประกาศผู้ชนะฯ ลงนามใบสั่งซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อต้นไม้วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 988,800.-บาท ขอให้นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำประกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : หนังสือที่ 1907/00032 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรัปปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1,300,000.-บาท ให้กับสำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู๋ระหว่างให้ผู้มีความรู้ทางกฏหมายตรวจร่างสัญญาตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : กิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ 2.ความต้องการวัสดุอุปกรณ์และต้นไม้ดอก ไม้ประดับ 3.ขอความเห็นชอบ 4.ประกาศรายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ มี 2 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:วางแผนการดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3724

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3724

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0908

ตัวชี้วัด : (เจรจาตกลง) 9. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **