ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ : 50120000-3725

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวรวิทย์ สบายแท้ โทร. 5873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี สำนักงานเขตบางเขนต้องการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขนมูลฝอยส่งเข้ากำจัดที่ปลายทาง ให้เป็นไปตามหลัก 3Rs จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขต ตลอดจนผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำมาจำหน่ายที่ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิล ของเขตบางเขน

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมให้มีการปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ข้าราชการ ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะในสถานที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงามและเกิดการเรียบรู้ด้านการจัดการขยะ สามารถแนะนำให้ชุมชน หรือประชาชนนำไปเป็นแบบอย่างได้ 2.สนับสนุนให้ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ดำเนินการคัดแยกขยะ แล้วนำไปจำหน่ายโดยเปิดศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิล ณ สำนักงานเขตบางเขน 3.เพื่อให้ปริมาณขยะในพื้นที่ลด และมีการบริหารจัดการขยะของหน่วยงานต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขตบางเขน ชุมชนและประชาชน นำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว โดยแบ่งการรับซื้อขยะ จากที่มา 2 ประเภท ได้แก่ 1.ขยะจาก สังกัดหน่วยงาน 2.ขยะจาก ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนหรือประชาชนทั่วไป โดยสามารถมาจำหน่ายได้ที่ศูนย์รับซื้อรีไซเคิล เขตบางเขน ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น.ณ บริเวณศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลข้างอาคารโรงอาหาร สำนักงานเขตบางเขน และกำหนดราคาเป็นไปตามท้องตลาดขึ้น-ลง แต่ละวัน 3.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่ 1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 :ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 10 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 26 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-22)

65.00

22/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 51 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 24 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 22 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 24 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 25 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 25 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 26 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแผนงาน/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3725

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3725

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0917

ตัวชี้วัด : (เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
17.09

100 / 100
4
19.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **