ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตรายพื้นที่เขตบางเขน : 50120000-3726

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวรวิทย์ สบายแท้ โทร.5874

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยวันละกว่า 10,000 ตัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ ทำให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ นำ อากาศ ดิน ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยธรรมธรรมชาติที่รุนแรง เช่น ภาวะภัยแล้ง น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ และโรคร้ายต่าง ๆ เช่นโรคระบายทางเดินหายใจ โรคทางผิวหนัง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตรายพื้นที่เขตบางเขน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตเห็นความสำคัญในการคัดแยกขขะอันตรายออกจากขยะทั่วไป และเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอย สร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกคนในสังคม ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน สถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรัะกษาสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อลดปริมาณของเสียอันตรายหรือขยะพิษออกจากมูลฝอยทั่วไป 4.เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและการกำจัดทำลายที่ถูกสุขลักษณะ

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายขยะอันตรายที่ต้องจัดเก็บปี 2563 จำนวน 30.85 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (จัดเก็บขยะอันตรายได้ 33.15 ตัน/ปี) สถานการณ์โควิค มีการปรับลดเป้าหมายจากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 10 (30.85 ตัน/ปี) ผลการดำเนินงานจัดเก็บได้ ร้อยละ 10.75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บหลอดไฟ 1,500 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 7,830 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,330 กิโลกรัม รวม 10,660 กิโลกรัม (เฉลี่ย 10.66 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บหลอดไฟ 1100 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 800 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 910 กิโลกรัม รวม 2,410 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.410 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บหลอดไฟ 350 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 845 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 485 กิโลกรัม รวม 1,680 กิโลกรัม (เฉลี่ย 1.680 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บหลอดไฟ 778 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 80 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,782 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 70 กิโลกรัม รวม 2,710 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.710 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : หลอดไฟ 820 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 320 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,160 กิโลกรัม รวม 2,300 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.3 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : ผลดำเนินการ หลอดไฟ 820 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 320 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,160 กิโลกรัม รวม 2,300 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.30 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ผลดำเนินการ หลอดไฟ 400 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 45 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 830 กิโลกรัม ชากบรรจุภัณฑ์ 225 กิโลกรัม รวม 1,500 กิโลกรัม (เฉลี่ย 1.50 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : ผลดำเนินการ หลอดไฟ 570 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 514 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,656 กิโลกรัม ชากบรรจุภัณฑ์ 171 กิโลกรัม รวม 2,911 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.91 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : ผลดำเนินการ หลอดไฟ 800 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 850 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 962 กิโลกรัม ชากบรรจุภัณฑ์ 138 กิโลกรัม รวม 2,750 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.750 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ผลดำเนินการ หลอดไฟ 710 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 480 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,040 กิโลกรัม รวม 2,230 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.23 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : จัดเตรียมร่างโครงการและขออนุมัติโครงการ ผลดำเนินการ หลอดไฟ 515 กิโลกรัม ถ่านไฟฉาย 120 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 2,015 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กิโลกรัม อื่น ๆ (กระจก) 80 กิโลกรัม รวม 2,930 กิโลกรัม (เฉลี่ย 2.93 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3726

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3726

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0918

ตัวชี้วัด : (เจราจรตกลง) 2) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.82

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
10.75

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **