ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง ในพื้นที่เสี่ยงภัย : 50120000-3727

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิจิตร สิงห์ชัย โทร.5873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ เป็นแหล่งความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนของประเทศอพยพเข้ามาอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ และศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างบูรณาการแและยั่งยืน ฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการกวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะขึ้น

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน - เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชากรในพื้นที่เขตบางเขน - เพื่อลดผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

เป้าหมายของโครงการ

จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต มีจำนวน 16 จุด 1.สะพานลอยคนเดินข้ามซอยพหลโยธิน 61 2.สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 3.สะพานลอยคนเดินข้ามประดิษฐ์กลกาล 4.ปากซอยลาดปลาเค้า 66 5.หมู่บ้านศิริวงศ์ ซอยรามอินทรา 14 6.หมู่บ้านชวนชื่น ซอยรามอินทรา 65 7.โรงเรียนบ้านคลองบัว 8.ซอยรามอินทรา 34 แยก 9 (สนามแบตมินต้นนฤมิตร) 9.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 10.โรงเรียนอนุบาลวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต 11.โรงเรียนปราโมชวิทยา 12.โรงเรียนบ้านบัวมล 13.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช 14.โรงเรียนอมาตยกุล 15.โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 16.โรงเรียนนิเวศวารินทร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง 2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง 2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง 2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/05/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง 2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง 2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง 2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง 2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง 2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง 2.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 :ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการ 1) ดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง 2) การทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง 3)ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : เตรียมวางแผนงานและสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการ จำนวน 10 แห่ง แยกเป็น 1)การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 3 แห่ง 2)การทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง 3)ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายเทศกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สสล.จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแผนงาน/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3727

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3727

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0901

ตัวชี้วัด : เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **