ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย : 50120000-3728

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวคุณัญญา นิลผาย โทร. 5873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางเขน มีประชาชนนำเอาวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ที่หมดสภาพการใช้งานมาทิ้งกองไว้หน้าอาคารบ้านเรือน รวมกับมูลฝอยทั่วไปและบางส่วนลักลอบนำไปทิ้งในบริเวณที่ว่างริมทาง และคูคลองต่าง ๆ ก่อให้เกิดสภาพไม่สวยงามเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นและเกิดป้ญหากีดขวางทางน้ำไหล สำนักงานเขตจึงได้จัดทำโครงการฯเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย การลดและคัดแยกมูลฝอย การดูแลทำความสะอาด โดยจัดรถบรรทุกและเจ้าหน้าที่ออกไปจัดเก็บ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อมิให้ประชาชนนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ทิ้งกองหน้าอาคารบ้านเรือนรวมกับมูลฝอยทั่วไป 2.เพื่อมิให้ประชาชนลักลอบนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในที่ว่างริมทางและคูคลองต่าง ๆ 3.เพื่อให้ประชาชนนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 4.เพื่อให้พื้นที่เขตบางเขนมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 5.เพื่อความร่วมมือระหว่างทางราชการและประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตบางเขน 6.เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้

เป้าหมายของโครงการ

1.ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนช่วยกันรักษาความสะอาด และนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งให้มากที่สุด 2.มิให้ขยะตกค้างทิ้งไว้ตามที่ว่างริมทางและคูคลองต่าง ๆ 3.เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่เขตบางเขน 4.เพื่อเป็นความร่วมมือ และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในด้านการพัฒนาความสะอาดระหว่างภาครัฐและเอกชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 38 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทาง จำนวน 9 แห่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/2563 : รอผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในพื้นที่เขต 4 แห่ง ปริมาณมูลฝอยใช้ประโยชน์ = 587 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/06/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในพื้นที่เขต 4 แห่ง ปริมาณมูลฝอยใช้ประโยชน์ = 1,130 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในพื้นที่เขต 5 แห่ง ปริมาณมูลฝอยใช้ประโยชน์ = 2,315 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในพื้นที่เขต 4 แห่ง จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ = 430 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในพื้นที่เขต 5 แห่ง จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ = 168 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 :ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในพื้นที่เขต 4 ชุมชน จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่= 3,520 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในพื้นที่เขต 4 ชุมชน จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่= 4,600 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในพื้นที่เขต 5 ชุมชน จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่= 2,700 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในพื้นที่เขต 4 ชุมชน จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่= 2,600 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : เตรียมร่างโครงการ เสนอผู้อำนวยการเขตบางเขน ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามโครงการฯ รวม 4 ชุมชน ได้ 1,010 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแผนงาน/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รับแจ้ง/ประชาสัมพันธ์
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3728

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3728

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0919

ตัวชี้วัด : (เจราจาตกลง) 8. (1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่าง ริมทาง (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย จำนวน/ครั้ง : 24.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน/ครั้ง : 24.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
24.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **