ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมบริการจัดเก็บไขมัน : 50120000-3729

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวรวิทย์ สบายแท้ โทร. 5873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีหน้าที่ลแะรับผิดชอบในการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตบางเขน หนึ่งในภารกิจหลักคือการให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันและจัดเก็บไขมัน จากอาคาร บ้านเรือน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและมีความตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้รับบริการในกรณีส้วมเต็ม ท่อระบายน้ำอุดตัน รวมทั้งการนำสิ่งปฏิกูลและไขมันไปจำกัดให้ถูกวิธี เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชน การปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และบริการได้อย่างรวดเร็ว ให้บ้านเรือนหรือสถานประกอบการต่างๆ สะอาด ป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ป้องกันการเกิดมลภาวะในดินและแหล่งน้ำเน่าเสีย ป้องกันปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการการให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมัน เพื่อให้บริการครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การกำจัดสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมันเป็นไปอย่างถูกวิธี 2.เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ลดภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร 4.เพื่อป้องกันปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ 5.เพื่อให้บริการเป็นไปอย่างทั่วถึง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวดเร็วทันตามกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1.เป้าหมาย ไขมันที่ต้องจัดเก็บ 623.70 (ลบ.ม.) 2.รายงานสำนักสิ่งแวดล้อม ผ่านทางระบบ google drive ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ประจำเดือนกันยายน 2563 มีผู้รับบริการ จำนวน 14 ราย ปริมาณ 50 ลบ.ม. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 12,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 มีผู้รับบริการ จำนวน 12 ราย ปริมาณ 47 ลบ.ม. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 11,750.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 มีผู้รับบริการ จำนวน 9 ราย ปริมาณ 47 ลบ.ม. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 11,750.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้รับบริการ จำนวน 18 ราย ปริมาณ 91 ลบ.ม. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 22,750.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-28)

75.00

28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้รับบริการ จำนวน 10 ราย ปริมาณ 48 ลบ.ม. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 12,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 มีผู้รับบริการ จำนวน 9 ราย ปริมาณ 33 ลบ.ม. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 8,250.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 มีผู้รับบริการ จำนวน 16 ราย ปริมาณ 58 ลบ.ม. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 14,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีผู้รับบริการ จำนวน 10 ราย ปริมาณ 386 ลบ.ม. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 9,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 :ประจำเดือนมกราคม 2563 มีผู้รับบริการ จำนวน 9 ราย ปริมาณ 38 ลบ.ม. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 9,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีผู้รับบริการ จำนวน 12 ราย จัดเก็บได้ 63 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 16,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้รับบริการ จำนวน 12 ราย ปริมาณ 71 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียม 17,750.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562 มีผู้รับบริการ จำนวน 7 ราย ปริมาณ 31 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 7,750.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนงานดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3729

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3729

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0917

ตัวชี้วัด : (เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
17.09

100 / 100
4
19.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **