ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ : 50120000-3730

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวคุณัญญา นิลผาย โทร. 5873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะได้กว่า 10,000ตันต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติก เช่น หลอด ถุงพลาสติก กล่องโฟม รวมทั้งพลาสติกประเภทอื่น มากถึง 1,000 ตันต่อวัน จำแนกเป็นขยะถุงพลาสติก จัดเก็บได้ 8 ล้านใบต่อวัน เมื่อเทียบจำนวนประชากร ในกรุงเทพมหานครกว่า 10 ล้านคน เฉลี่ยประชากร 1 คน จะใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8 ใบทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อการกำจัดขยะ จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาล และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชน ลดปริมาณการใช้พลาสติก ประเทภต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนบ้านบัวมลและโรงเรียนบ้านคลองบัว ได้มียกเลิกการแจกถุงนม เปลี่ยนมาเป็นการแจกนมกล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ทำให้มีขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ ดังนี้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยประเภทกล่องเครื่องดื่ม และนำขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มจาก 5 โรงเรียนและประชาชนทั่วไป และนำส่งห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอรฺ จำกัด เพื่อส่งต่อไปทำหลังคาสีเขียว มอบให้แก่ผู้ประสบภัย ตามโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธีอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) 2.เพื่อส่งเสริมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตบางเขน 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเด็กนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้รณรงค์ให้นักเรียนทำความสะอาดกล่องเครื่องดื่ม และรวบรวมไว้เพื่อรอบการจัดเก็บ 2.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่ 1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.0180 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 1.018 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 25 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 25.001 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.16 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.77 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.93 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.77 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.99 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.77 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.99 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพืันที่เขต ได้ 0.33 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.55 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.457 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.479 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแผนงาน/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3730

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3730

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0917

ตัวชี้วัด : (เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
17.09

100 / 100
4
19.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **