ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บขยะอินทรีย์ : 50120000-3731

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวรวิทย์ สบายแท้ โทร. 5873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้านมหานครปลอดภัยมิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2562 โดฝ่ายรักษาความสะอาดฯเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตอบสนองตามตัวชี้วัดดังกล่าว พร้อมจัดเก็บ ข้อมูลตามแบบรายงานส่งสิ่งแวดล้อมตามแบบรายงาน SWM 1-2 ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 2.เพื่อส่งเสริมและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 3.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่เขต 4.เพื่อทราบจำนวนและปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายเขตบางเขน เท่ากับ 7,588.41 ตัน/ปี (20.79 ตัน/วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ประจำเดือนกันยายน 2563 ดำเนินการได้ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 19 ตัน เศษผักผลไม้ 0.132 ตัน วัชพืช 0.05 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 10 ตัน 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 182 ตัน เศษอาหาร 396 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 29.5 ตัน เศษอาหาร 29 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 0.001 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/2563 : ดำเนินการได้ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 18 ตัน เศษผักผลไม้ 0.132 ตัน วัชพืช 0.05 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 10.90 ตัน 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 183 ตัน เศษอาหาร 413 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 29.5 ตัน เศษอาหาร 31 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 0.001 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ดำเนินการได้ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 19.5 ตัน เศษผักผลไม้ 0.103 ตัน วัชพืช 0.05 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 10.95 ตัน 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 179 ตัน เศษอาหาร 413.5 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 28 ตัน เศษอาหาร 29 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 0.001 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : ดำเนินการได้ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 17.5 ตัน เศษผักผลไม้ 1.603 ตัน วัชพืช 0.05 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 9.40 ตัน 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 169 ตัน เศษอาหาร 411.5 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 27 ตัน เศษอาหาร 29 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 0.001 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : ได้ดำเนินการ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 19.053 ตัน เศษผักผลไม้ 1.603 ตัน วัชพืช 0.05 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 5.70 ตัน 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 170 ตัน เศษอาหาร 419.5 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 28.5 ตัน เศษอาหาร 30 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 0.001 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 :ได้ดำเนินการ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 21.101 ตัน เศษผักผลไม้ 1.651 ตัน วัชพืช 0.05 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 3.50 ตัน 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 169.501 ตัน เศษอาหาร 418.501 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 29.501 ตัน เศษอาหาร 29.501 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 0.001 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : ได้ดำเนินการ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 24 ตัน เศษผักผลไม้ 4 ตัน วัชพืช 1 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 6.10 ตัน 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 164.5 ตัน เศษอาหาร 419.5 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 26.5 ตัน เศษอาหาร 28.5 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 0.2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ได้ดำเนินการ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 25.9 ตัน เศษผักผลไม้ 10.5 ตัน วัชพืช 1.5 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 9.60 ตัน 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 134 ตัน เศษอาหาร 380.5 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 27.5 ตัน เศษอาหาร 44.5 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 0.8 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : ได้ดำเนินการ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 28.5 ตัน เศษผักผลไม้ 10.5 ตัน วัชพืช 1.5 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 10.40 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 135.5 ตัน เศษอาหาร 379.5 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 27.5 ตัน เศษอาหาร 43.5 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 :ได้ดำเนินการ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 19.5 ตัน เศษผักผลไม้ 10 ตัน วัชพืช 1.5 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 5.00 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 125 ตัน เศษอาหาร 440.5 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 25.5 ตัน เศษอาหาร 30 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 0.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ได้ดำเนินการ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 28.5 ตัน เศษผักผลไม้ 92 ตัน วัชพืช 1.2 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 1.02 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 114.5 ตัน เศษอาหาร 442 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 28 ตัน เศษอาหาร 33.5 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 2.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 :ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ และได้ดำเนินการ 1.ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต กิ่งไม้บดย่อย 7.8 ตัน เศษผักผลไม้ 12 ตัน วัชพืช 1.5 ตัน 2.ส่งโรงงาน เศษผัก/ผลไม้ 1.02 3.เลี้ยงสัตว์ เศษผัก/ผลไม้ 90.5 ตัน เศษอาหาร 447.5 ตัน 4.น้ำหมักชีวภาพ เศษผัก 50 ตัน เศษอาหาร 47.5 ตัน 5.สิ่งประดิษฐ์ 3.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สสล.จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแผนงาน/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3731

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3731

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0917

ตัวชี้วัด : (เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
17.09

100 / 100
4
19.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **