ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดการขยะแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ : 50120000-3732

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวชิรา เดชะ โทร. 5873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้านมหานครปลอดภัยมิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2562 โดฝ่ายรักษาความสะอาดฯเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตอบสนองตามตัวชี้วัดดังกล่าว พร้อมจัดเก็บ ข้อมูลตามแบบรายงานส่งสิ่งแวดล้อมตามแบบรายงาน SWM 1-1 ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 2.เพื่อส่งเสริมและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 3.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่เขต 4.เพื่อทราบจำนวนและปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

1.การจัดเก็บขยะรีไซเคิลและขยะก่อสร้าง เป้าหมายเขต 22,765.05 ตัน/ปี หรือ 62.37 ตัน/ปี 2.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่ 1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการได้ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,281.50 ตัน 1.2 กระดาษ 374.511 ตัน 1.3 โลหะ 613.506 ตัน 1.4 พลาสติก 127.006 ตัน 1.5 อื่น ๆ 190.504 ตัน 1.6 กล่องนม 0.022 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.68 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.051 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,285.01 ตัน 1.2 กระดาษ 064.511 ตัน 1.3 โลหะ 706.505 ตัน 1.4 พลาสติก 131.006 ตัน 1.5 อื่น ๆ 189.504 ตัน 1.6 กล่องนม 0.011 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.645 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.056 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เดือนกรกฏาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,269.01 ตัน 1.2 กระดาษ 360.01 ตัน 1.3 โลหะ 707.505 ตัน 1.4 พลาสติก 136.006 ตัน 1.5 อื่น ๆ 186.504 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.027 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.55 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.037 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,266.01 ตัน 1.2 กระดาษ 357.01 ตัน 1.3 โลหะ 707.505 ตัน 1.4 พลาสติก 139.007 ตัน 1.5 อื่น ๆ 175.504 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.005 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.17 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.14 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 :เดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,279.01 ตัน 1.2 กระดาษ 364.011 ตัน 1.3 โลหะ 709.505 ตัน 1.4 พลาสติก 140.007 ตัน 1.5 อื่น ๆ 182.505 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.005 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.24 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.075 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,280.02 ตัน 1.2 กระดาษ 365.05 ตัน 1.3 โลหะ 699.506 ตัน 1.4 พลาสติก 144.551 ตัน 1.5 อื่น ๆ 1197.003 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.005 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 0.33 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,226.54 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 336.03 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 335.01 กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 162.501 ตัน 1.5 อื่น ๆ 162.02 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.46 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.9 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.72 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,258.54 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 367.03 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 640.01 กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 155.001 ตัน 1.5 อื่น ๆ 201.53 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.99 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 3.34 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.25 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,273.56 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 371.04 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 642.02 กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 155.501 ตัน 1.5 อื่น ๆ 203.53 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.99 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.88 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 1.05 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,287.55 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 369.54 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 638.02 กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 160.002 ตัน 1.5 อื่น ๆ 201.03 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.55 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.6 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 1.04 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,296.54 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 356.03 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 634.01 กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 162.501 ตัน 1.5 อื่น ๆ 187.02 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.457 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 2.9 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.74 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 :ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ และได้ดำเนินการ 1.มูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ใหม่ 1.1 แก้ว 1,307.54 กิโลกรัม 1.2 กระดาษ 363.55 กิโลกรัม 1.3 โลหะ 629 กิโลกรัม 1.4 พลาสติก 189.505 ตัน 1.5 อื่น ๆ 149.52 ตัน 1.6 อื่น ๆ 0.479 ตัน 2.มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ 2.1 ซ่อมแซมใช้ประโยชน์ 1.5 ตัน 2.2 แยกชิ้นส่วนรีไชเคิล 0.31 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สสล.จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแผนงาน/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3732

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3732

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0918

ตัวชี้วัด : (เจราจรตกลง) 2) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.82

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
10.75

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **