ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต : 50120000-3733

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวรวิทย์ สบายแท้ โทร. 5873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญและเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประชากรอยู่อาศัยและมีการก่อสร้างอาคารสูง และหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและดูแลพื้นที่สีเขียวไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรพื้นที่เขตบางเขน พบว่าพื้นที่ว่างริมทางหรือพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนหรือที่สาธารณะขาดการดูแลเอาใจใส่ ทำให้มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและเป็นแหล่งก่อให้เกิดอาชญากรรมกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งประสบปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้ง ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนให้กับประชาชนได้ทราบถึงกำหนดวันเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะแต่ละประเภท การจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย นำไปสู่การเป็นพื้นที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่างริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าพื้นที่เขต 2. เพื่อป้องกันปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่เขต 3. เพื่อลดเรื่องการร้องเรียนในพื้นที่เขต 4. เพื่อให้พื้นที่เขตสะอาด เป็นระเบียบและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของที่ดินในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง อย่างน้อย 24 ครั้ง/ปี 2. จุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตได้รับการจัดการแก้ไข อย่างน้อยร้อยละ 20

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง และข้อมูลที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางฯ ณ บริเวณ ประดิษฐ์มนูญธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้างที่ประชาชนลักลอบนำมูลฝอยมาทิ้ง ณ ถนนเทพรักษ์ ใก้ลหมู่บ้านหลุยส์แกรนด์เพลส บางเขน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/06/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ณ ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 5 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง ปักป้ายฯลฯ ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งเลขคู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอย จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง ปักป้ายฯลฯ ซอยรามอินทรา 14 แยก 6 และถนนวัชรพล บริเวณตรงข้ามเวนิส ดิ ไอริส แขวงท่าแร้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งเลขคู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณซอยรามอินทรา 15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 :ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า ณบริเวณรามอินทรา 14 แยก 6-8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่ว่างริมทางฯ ณ ถนนรามอินทรา 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ประชุมชีแจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดฯ พื้นที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางฯ ณ พหลโยธิน 48 แยก 60

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : จัดเตรียมร่างโครงการและขออนุมัติโครงการ และดำเนินการสำรวจข้อมูลฯ จำนวน 9 แห่ง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยฯ ณ ซอยรามอินทรา 5 แยก 24 เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3733

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3733

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0920

ตัวชี้วัด : (เจรจาตกลง) 8. (2) - ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **