ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 แยก 32 จากต้นซอยถึงสะพานข้ามคลองบัวมล : 50120000-3736

สำนักงานเขตบางเขน

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นายสุริยา แก้วพวง 02 521 0148

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ทางเท้าและสิ่งสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพดี

50120300/50120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากสภาพถนนเดิมชำรุด ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำไม่ได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน และใช้งานได้ดี พร้อมทั้งสะพานของเดิมเป็นท่อเหลี่ยม มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่มีราวกันตกทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางผ่านไป-มา

เป้าหมายของโครงการ

1.เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขบข.44/2560 ฝาเหล็กกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 15 บ่อ 2.เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ตามแบบ ขบข.44/2560 ฝาเหล็กกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 15 แห่ง 3.สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20ม.กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,069 ตร.ม. 4.สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 376 ม. 5.สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม. 6.ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบัวมลซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 ตามแบบ ขบข.17/2562 จำนวน 1 แห่ง 7.งานเบ็ดเตล็ด (งานรื้อสะพานเดิม 1 รายการ/ งานก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม+ค่ารื้อถอน 150 ตร.ม./งานทำทำนบกั้นน้ำ 1 รายการ/งานถมดินหลังเขื่อน 20 ลบ.ม./งานทำความสะอาดและจัดการจราจรและบำรุงรักษาถนนระหว่างการก่อสร้าง 1 รายการ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-27)

65.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-11-29)

55.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-28)

25.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศร่างประกวดราคา วันที่ 27 ต.ค. - 7 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการสำรวจออกแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบและประกาศแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และประกาศผู้ชนะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3736

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3736

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **