ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขุดลอกคลองแยกคลองกระเฉด 1 : 50120000-3740

สำนักงานเขตบางเขน

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายบรรจง นันเชียงเครือ 02 521 0148

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-เพื่อพัฒนาคู คลองให้มีความสะอาด เพิ่มปริมาณพื้นที่ว่างสำหรับรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาให้ระบายน้ำลงสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

50120300/50120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-คลองแยกคลองกะเฉด 1 กว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 1,420 เมตร คลองเดิมมีสภาพตื้นเขินระบายน้ำได้ไม่สะดวกการขุดลอกคลองดังกล่าวเพื่อให้คลองสามารถรับปริมาณน้ำได้มากกว่าเดิมและสามารถระบายน้ำลงสู่คลองหลักได้เร็วขึ้น และป้องกันการรุกล้ำที่สาธารณะ ขุดลอกครั้งสุดท้ายปี พ.ศ. 2554

เป้าหมายของโครงการ

-ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,420 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก 1 ม.ร.ทก. ปริมาณดินประมาณ 5,680 ลบ.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-11-29)

55.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการสำรวจออกแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบและประกาศแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และประกาศผู้ชนะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3740

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3740

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0895

ตัวชี้วัด : เจรจาตกลง) 9. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **