ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50120000-3742

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกนกกัญญ์ วงษ์ตาคำ โทร. 0 2521 3378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศา มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นเมืองแห่งโอกาส ที่ประชาชนต่างอพยพเข้ามาอยู่อาศัย เพื่อทำมาหาเลี้ยงครอบครัว ต้องสู้แข่งขันกันในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตต้องตื่นแต่เช้า กัลับถึงที่พักในเวลาดึก ตามถนนหรือซอยระหว่างเดินทางกลับบ้านในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตต่อร่างกายและทรัพย์สินได้ และในช่วงฤดูฝนการเดินทางยิ่งยากลำบาก และเป็นอันตรายมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

50120900/50120900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน 2.เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย 3.เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน 4.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะอวกปลอดภัยเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล และเป็นการให้บริการประชาชน 5.เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ จะแก้ไขได้ทันท่วงที

เป้าหมายของโครงการ

1.เส้นทางให้บริการ 2 เส้นทาง 1.ซอยรามอินทรา 21 และ 23 2.ซอยลาดปลาปลาเค้า 66 2.ประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน 21.00-24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่างๆที่ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิตเขตบางเขนด้วยความปลอดภัย -เป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาศการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือนกันยายน 2563 ไม่มีประชาชนใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีประชาชนใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-25)

80.00

25/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน กรกฎาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 6 ราย และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีประชาชนใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีประชาชนใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน เมษายน 2563 ไม่มีประชาชนใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน มีนาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 3 ราย และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน มกราคม 2563 ไม่มีประชาชนใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน ธันวาคม 2562 โดยมีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมีประชาชนใช้บริการ จำนวน 6 ราย และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 2 เส้นทาง คือ บริเวณซอยรามอินทรา 21 และ 23 ซอยลาดปลาเค้า 66 บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับบ้านพักในเวลาค่ำคืน ซึ่งบางครั้งไม่มีรถรับจ้าง และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยในเดือน ตุลาคม 2562 ยังไม่มีประชาชนใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :1. จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด 2. จุดเสี่ยงภัยติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด (หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการวางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เตรียมการวางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3742

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3742

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0901

ตัวชี้วัด : เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **