ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียน (อาสาจราจร พาน้องข้ามถนน) : 50120000-3743

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธนายุทธ ปิตะบุตร โทร. 0 2521 3378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเปิดภาคเรียนจะมีปัญหาด้านการจราจรอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนที่อยู่ติดถนนสายหลักและมีปัญหาจราจรอยู่แล้ว ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนมีโรงเรียนที่อยู่ติดถนนหลายหลัก เช่น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนปราโมทวิทยาและโรงเรียนอมาตยกุล เป็นต้น จึงจัดทำโครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

50120900/50120900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกดูความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยก และหน้าสถานศึกษาที่มีปัญหา 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในการบรรเทาปัญหาจราจร

เป้าหมายของโครงการ

อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 โรงเรียน และเอกชน 3 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน กันยายน 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.904 คิดเป็นร้อยละ 98.08 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน สิงหาคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.877 คิดเป็นร้อยละ 97.54 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-25)

80.00

25/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน มิถุนายน 2563 และปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน พฤษภาคม 2563 และปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.706 คิดเป็นร้อยละ 94.12 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน เมษายน 2563 (ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2563) และปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน มีนาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2563) และปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.846 คิดเป็นร้อยละ 96.92 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.920 คิดเป็นร้อยละ 98.40 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน มกราคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.902 คิดเป็นร้อยละ 98.04 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.666 คิดเป็นร้อยละ 93.32 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน ตุลาคม 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 โรงเรียนปิดภาคเรียน โดยดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.791 คิดเป็นร้อยละ 95.82 พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการวางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3743

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3743

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0901

ตัวชี้วัด : เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **