ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการนำระบบสารสนเทศ (GIS)มาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย : 50120000-3748

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางสาวสุดถนอม สรรพสอน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดยสำนักผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ สำนักงานเขตบางเขนได้นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมขยะ

เป้าหมายของโครงการ

นำระบบสารสนเทศจากสำนักผังเมืองมาใช้ในการบริหารจัดการ 1 ฝ่าย (1 ระบบ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนว ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ยอดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยฯ 43 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/5/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 16 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนว 844 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

22/4/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 35 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนว 125 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 17 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนว 133 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 24 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 112 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 27 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนว 106 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 :ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 29 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนว 4,448 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 41 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนว 430 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : วางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน จัดส่งข้อมูลการระบบให้ฝ่ายรักษาฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลผู้บริหารเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3748

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3748

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0921

ตัวชี้วัด : (เจรจาตกลง) 10. (2)นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน จำนวน 1 ฝ่าย

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **