ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ : 50120000-3749

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพิชามญชุ์ คุณาโรจน์รัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งในภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มมวลชน และชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ วันแห่เทียนเข้าพรรษา งานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถ กิจกรรมมหามงคล และวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยืดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา การใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี และเขตบางเขนได้จัดขึ้นทุกปี และสามารถเสริมสร้างพลังความสามัคคีในหมู่ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบทอดต่อไป

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดงานเนื่องในวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.วันที่ 5 ธันวาคม 2562 2.วันที่ 3 มิถุนายน 2563 3.วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 4.วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางเขน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-30)

100.00

30/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบางบัว 2.จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 -คืนเงินประมาณในการจัดกิจกรรม กิจกรรมวันกิจกรรมวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม เนื่องจากสถานการณ์การระบบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตบางเขน ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตบางเขน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตบางเขน ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตบางเขน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/06/2563 : จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 และดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-30)

60.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร 3 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : ดำเนินการตามแผนงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ส่งผลกระทบกับกิจกรรมของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดบางบัว เขตบางเขน กทม. โดยถวายสังฆทานและปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ฯ รัชกาลที่ 9 โดยจัดกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม และถวายสัฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานวัดบางบัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว และได้รับเงินประจำงวด กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ จำนวน 250,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการดำเนินกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลผู้บริหารเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3749

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3749

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0925

ตัวชี้วัด : 8.) -จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม -ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย : 3.51

ผลงานที่ทำได้ ค่าเฉลี่ย : 10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.61

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **