ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร : 50130000-3375

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนธิวดี เมืองแก้ว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม เป็นไปตามที่กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตามคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-24)

100.00

24/9/2562 : เดือนกันยายน 2562 มีการอนุญาต จำนวน 34 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 34 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ก.ย. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.63 (2019-08-23)

91.63

23/8/2562 : เดือนสิงหาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 32 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 32 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ส.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.30 (2019-07-25)

83.30

25/7/2562 : เดือนกรกฎาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 35 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 35 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.97 (2019-06-25)

74.97

25/6/2562 : เดือนมิถุนายน 2562 มีการอนุญาต จำนวน 48 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 48 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มิ.ย. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.64 (2019-05-24)

66.64

24/5/2562 : เดือนพฤษภาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 19 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 19 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พ.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.31 (2019-04-25)

58.31

25/4/2562 : เดือนเมษายน 2562 มีการอนุญาต จำนวน 29 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 29 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เม.ย. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.98 (2019-03-25)

49.98

25/3/2562 : เดือนมีนาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 37 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 37 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มี.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.65 (2019-02-25)

41.65

25/2/2562 : เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีการอนุญาต จำนวน 39 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 39 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.พ. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.32 (2019-01-25)

33.32

25/1/2562 : เดือนมกราคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 262 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ม.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.99 (2018-12-25)

24.99

25/12/2561 : เดือนธันวาคม 2561 มีการอนุญาต จำนวน 22 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 22 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธ.ค. 61)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2018-11-30)

16.66

30/11/2561 : เดือนพฤศจิกายน 2561 มีการอนุญาต จำนวน 46 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 46 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ย. 61)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2018-10-25)

8.33

25/10/2561 : เดือนตุลาคม 2561 มีการอนุญาต จำนวน 39 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 39 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ต.ค. 61)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:รายงานการแสดงพื้นที่ที่มีการอนุญาต
:90%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานผู้บริหารทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0840

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 14 : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **