ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเขตมีนบุรี : 50130000-3412

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางปรียา มาสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 63.645 ตรม. แบงเป็น 2 แขวง คือแขวงมีนบุรีและแขวงแสนแสบ ปัจจุบันมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีการก่อสร้างสถานประกอบการค้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ถนนรามคำแหง ถนนเสรีไทย ถนนร่มเกล้า และถนนสุวินทวงศ์ ในอนาคตมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าผ่านแนวถนนหลายสาย รวมทั้งมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ทำให้สภาพการจราจรติดขัด ซึ่งในแต่ละปีการกำหนดประมาณการรายรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ฝ่ายรายได้จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น

50130500/50130500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้แก่กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสามารถจัดเก็บได้คลอบคลุทพิ้นที่เขตมีนบุรี 3.เพื่อให้ผู้เสียภาษีในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและตระหนักในหน้าที่การเสียภาษี

เป้าหมายของโครงการ

1.สามารถจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)ได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2.สามารถจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของยอดลูกหนี้ค้างชำระ 3.สามารถจัดเก็บภาษีรายใหม่ได้จำนวนมากขึ้น 4.ผู้เสียภาษีมีความพึงพอใจต่อระบบบริการของฝ่ายรายได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-24)

100.00

30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1 ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตค.61-30 กย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้3,464 ราย เป็นเงิน 198,236,107.95 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 5,087 ราย เป็นเงิน 2,280,486.08 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,303 ราย เป็นเงิน 20,729,329.66 บาท รวมทั้งสิ้น 10,854 ราย เป็นเงิน 220,729,329.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 113.43 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด (194,600,000-บาท) 2.เร่งรัดจัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระ 3 ประเภท ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดินจัดเก้บได้ 729,776,53 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 40,070.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 136,653.00 บาท รวมทั้งสิ้น 906,500.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.36 ของลูกหนี้ประจำปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-26)

95.00

26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-23 ส.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 3,379 ราย เป็นเงิน 193,995,826.38 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 4,905 ราย เป็นเงิน 2,257,843.35 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,265 ราย เป็นเงิน 19,715,243.63 บาท รวมทั้งสิ้น 10,549 ราย เป็นเงิน 215,968,913.36 บาท คิดเป็น ร้อยละ 110.98 ของประมาณการ รายรับที่สำนักการคลังกำหนด 194,600,000.-บาท 2.เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-23 ส.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 672,782.43 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 36,328.30 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 136,653.-บาท รวมทั้งสิ้น 845,763.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.18 ของลูกหนี้ค้างชำระปีงบประมาณ 2562 1,453,664.51 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-25)

90.00

25/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-24 ก.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 3,303 ราย เป็นเงิน 188,575,674.83 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 4,759 ราย เป็นเงิน 2,226,521.09 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,222 ราย เป็นเงิน 19,625,592.71 บาท รวมทั้งสิ้น 10,284 ราย เป็นเงิน 210,427,788.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 108.13 ของประมาณการรายรับ ที่สำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ -ภาษีโรง้รือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 659,782.43 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 36,582.20 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 136,653 บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 833,017.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.30 ของลูกหนี้ค้างชำระปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-06-25)

60.00

25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 มิ.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 3,131 ราย เป็นเงิน 181,101,461.59 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 4,261 ราย เป็นเงิน 2,061,498.46 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,142 ราย เป็นเงิน 19,241,581.76 บาท รวมทั้งสิ้น 9,534 ราย เป็นเงิน 202,404,541.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.01 ของประมาณการ ที่สำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-บาท) เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 มิ.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 583,969.31 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 31,884.90 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 136,653.-บาท รวมทั้งสิ้น 752,507.21 บาท คิดเเป็นร้อยละ 51.77 ของลูกหนี้ปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-05-24)

75.00

24/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-23 พ.ค.62 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 2,894 ราย เป็นเงิน 161,899,254.23 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 3,907 ราย เป็นเงิน 1,967,250.40 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,005 ราย เป็นเงิน 17,864,766.70 บาท รวมทั้งสิ้น 8,806 ราย เป็นเงิน 181,731,271.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.39 ของประมาณการรายรับ (194,600,000.-) 2.เร่งรัดหนี้ค้างชำระทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-23 พ.ค.62 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 509,140.21 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 29,521.60 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 127,755 บาท รวมทั้งสิ้น 666,416.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.84 ของลูกหนี้ค้่งชำระ ปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-04-25)

65.00

25/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-24 เม.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 2,483 ราย เป็นเงิน 104,903,823.11 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 3,503 ราย เป็นเงิน 1,621,662.04 บาท - ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,747 ราย เป็นเงิน 13,236,241.18 บาท รวมทั้งสิ้น 7,733 ราย 119,761,726.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของประมาณการรายรับ สำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-24 เม.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 382,339.55 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 25,050.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 127,803.-บาท รวมทั้งสิ้น 535,193.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.82 ของงบประมาณปี 2562 (1,453,664.51)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-03-25)

55.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตค.61-24 มี.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 1,910 ราย เป็นเงิน 65,572,306.97 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 2,659 ราย เป็นเงิน 1,009,960.94 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,307 ราย เป็นเงิน 9,689,545.-บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 5,875 ราย เป็นเงิน 76,271,812.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.19 ของประมาณการรายรับที่สำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-) 2.เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บหนี้ค้างทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 มี.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 355,175.66 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 19,691.70 บาท -ภาษี ป้ายจัดเก็บได้ 127,163.-บาท รวมทั้งสิ้น 502,030.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.54 ของยอดลูกหนี้ค้างชำระ ปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-02-25)

45.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-24 ก.พ.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 1,101 ราย เป็นเงิน 33,130,820.23 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 1,884 ราย เป็นเงิน 651,436.52 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 701 ราย เป็นเงิน3,841,450.40 บาท รวมทั้งสิ้น 3,686 ราย เป็นเงิน 37,623,707.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.33 ของประมาณการของสำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-24 ก.พ.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 308,936.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.05 - ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 16,366.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.57 -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 85,483.- บาท คิดเป็นร้อยละ 62.56 รวมทั้งสิ้น 410,785.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.26 ของลูกหนี้ค้างชำระปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-01-25)

35.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 ม.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 545 ราย เป็นเงิน 17,645,968.50 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 1,060 ราย เป็นเงิน 325,764.90 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 345 ราย เป็นเงิน 1,452,781.60 บาท รวมทั้งสิ้น 1,950 ราย เป็นเงิน 19,424,515.-บาท คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของประมาณการ(194,600,000.-) 2.ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 1 ต.ค.61-24 ม.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดินจัดเก็บได้ 221,664.86 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 14,101.70 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 43,803.- บาท รวมทั้งสิ้น 279,569.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.23 ของยอดลูกหนี้ค้างชำระ (1,453,664.51)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-26)

25.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 288 ราย เป้นเงิน 13,187,857.55 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 456 ราย เป็นเงิน 112,002.73 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 157 ราย เป็นเงิน 708,072.40 บาท รวมทั้งสิ้น 901 ราย เป็นเงิน 14,007,932.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของประมาณการ(194,600,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 ต.ค.61-20 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 138,294.86 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 12,128.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 39,875.00 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 190,298.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.09 ของลูกหนี้ค้างชำระ (1,453,664.51 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-23)

20.00

23/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-22 พ.ย.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 133 ราย เป็นเงิน 3,958,887.55 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 242 ราย เป็นเงิน 49,806.27 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 83 ราย เป็นเงิน 401,524.40 บาท รวามทั้งสิ้น 458 ราย เป็นเงิน 4,410,218.22 บาท 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-20 พ.ย.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 3 ราย เป็นเงิน 120,794.86 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 69 ราย เป็นเงิน 11,332.20 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1 ราย ดป้นเงิน 1,480 บาท รวมทั้งสิ้น 73 ราย เป็นเงิน 133,607.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของยอดค้างชำระ 3 ภาษี ปีงบประมาณ 2562 (1,486,947.51)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-24)

10.00

24/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตค.61-21 ตค.61 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 45 ราย เป็นเงิน 446,488.01 บาท ภาษีบำรังท้องที่ จัดเก็บได้ 161 ราย เป็นเงิน 37,395.06 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 45 ราย เป็นเงิน 118,346.00 บาท รวมทั้งสิ้น 251 ราย เป็นเงิน 602,229.07 บาท 2.สามารถเร่งรัดลูกหนีตั้งแต่ 1 ตค.61-20 ตค.61 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 1 ราย เป็นเงิน 27,985 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 50 ราย เป็นเงิน 6,491.70 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1 ราย เป็นเงิน 1,480 บาท รวมเทั้งสิ้น 52 ราย เป็นเงิน 35,956.70 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบและออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นแบบและค้างชำระ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:รับยื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2562
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 7
:รับยื่นแบบเสียภาษีป้ายปี 2562
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 8
:รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 9
:ตรวจสอบพื้นที่และออกหนังสือเตือนเร่งรัดผู้ไม่เคยยื่นแบบเสียภาษี (กรณีรายใหม่)
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 10
:ตรวจสอบผู้ค้างชำระภาษี ณ 30 กันยายน 2562
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 11
:รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3412

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3412

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0862

ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) 1.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95) 2.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 113.4300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.20

100 / 100
2
49.21

100 / 100
3
104.01

100 / 100
4
113.43

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **