ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตมีนบุรี : 50130000-3424

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติพงศ์ สุดเลิศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีมีพื้นที่โดยรวม 63.645 ตรม. มีลำรางทั้งหมด 64 คลอง รวมความยาง 107,610 เมตร สภาพพิียมราทั่วไปยังมีประชาชนอาศัยคลองเป็นทางสํยจร และยังใช้คลองในการดำรงชีวิตและการระบายนำ้และระบายนำ้เมื่อถึงฤดูฝน ปัญหาที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนคือปัญหาการระบายนำ้ไหลไม่สะดวก ทำให้นำ้คูคลองในพื้นที่เกิดการเน่าเสีย สาเหตุเกิดจากคูคลองตื้นเขินและมีผักตบชวาวัชพืชปิดขวางทางนำ้ไหลและทางสัญจร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เเพื่อเปิดทางนำ้ไหลให้สะดวก ป้องกันนำ้ท่วมขังในพื้นที่ 2.เพื่อเป้นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคอันเกิดจากการเน่าเสียของนำ้และวัชพืช

เป้าหมายของโครงการ

ผลผลิต - คลองในพื้นที่เขตมีนบุรีจำนวน 26 คลอง ผลลัพธ์ - ลดปัญหานำ้ท่วมขัง - นำ้ในคูคลองไหลได้สะดวกเพิ่มขึ้น - ลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากการเน่าเสียของนำ้และวัชพืช

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-04-25)

100.00

25/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - หนังสืออนุมัติงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเลขที่ กท 5203/1087 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2562 - การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 8 มีนาคม 2562 ตรวจรับงานวันที่ 11 มีนาคม 2562 - ซอยที่จะล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำทั้งหมด จำนวน 33 ซอย ความยาว 66,121 เมตร ดังนี้ 1. ซอยรามคำแหง 172 (หมู่บ้านพูนสิน 5) - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 850 ม. ราคา ม.ละ 27.- บาท เป็นเงิน 22,950.- บาท - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ระยะทางยาว 300 ม. ราคา ม.ละ 30.2091 บาท เป็นเงิน 9,062.73 บาท 2. ซอยรามคำแหง 174 (ถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ระยะทางยาว 2,252 ม. ราคา ม.ละ 32.60 บาท เป็นเงิน 73,415.20 บาท 3. ซอยรามคำแหง 174 (ถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 1,692 ม. ราคา ม.ละ 28.- บาท เป็นเงิน 47,376.- บาท 4. ซอยรามคำแหง 174 (ซอยแยกถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 3,050 ม. ราคา ม.ละ 24.- บาท เป็นเงิน 73,200.- บาท 5. ซอยรามคำแหง 174 (ซอยแยกถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก) - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 4,456 ม. ราคา ม.ละ 24.- บาท เป็นเงิน 106,944.- บาท - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 735 ม. ราคา ม.ละ 28.- บาท เป็นเงิน 20,580.- บาท - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ระยะทางยาว 1,099 ม. ราคา ม.ละ 32.60 บาท เป็นเงิน 35,827.40 บาท 6. ซอยรามคำแหง 176 (หมู่บ้านสุภาวัลย์) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 1,400 ม. ราคา ม.ละ 21.50 บาท เป็นเงิน 30,100.- บาท 7. ซอยรามคำแหง 182 (ซอยคุ้มภาษี) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 2,400 ม. ราคา ม.ละ 21.50 บาท เป็นเงิน 51,600.- บาท 8. ซอยรามคำแหง 185 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 600 ม. ราคา ม.ละ 21.50 บาท เป็นเงิน 12,900.- บาท 9. ซอยรามคำแหง 185 แยก 1 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 570 ม. ราคา ม.ละ 17.- บาท เป็นเงิน 9,690.- บาท 10. ซอยรามคำแหง 185 แยก 6 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 180 ม. ราคา ม.ละ 27.- บาท เป็นเงิน 4,860.- บาท 11. ซอยรามคำแหง 186 (หมู่บ้านปรีชา 9) - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ระยะทางยาว 2,300 ม. ราคา ม.ละ 19.- บาท เป็นเงิน 43,700.- บาท - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 100 ม. ราคา ม.ละ 24.- บาท เป็นเงิน 2,400.- บาท 12. ซอยรามคำแหง 190 (รินทร์ทอง) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 6,300 ม. ราคา ม.ละ 27.- บาท เป็นเงิน 170,100.- บาท 13. ซอยรามคำแหง 199 (คุ้มราษี 2) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 350 ม. ราคา ม.ละ 28.- บาท เป็นเงิน 9,800.- บาท 14. ซอยรามอินทรา 86 (พร้อมซอยแยก) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 2,500 ม. ราคา ม.ละ 24.- บาท เป็นเงิน 60,000.- บาท 15. ซอยรามอินทรา 88 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 370 ม. ราคา ม.ละ 28.- บาท เป็นเงิน 10,360.- บาท 16. ซอยราษฎร์อุทิศ 28 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ระยะทางยาว 753 ม. ราคา ม.ละ 30.2091 บาท เป็นเงิน 22,747.45 บาท 17. ซอยราษฎร์อุทิศ 30 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 750 ม. ราคา ม.ละ 27.- บาท เป็นเงิน 20,250.- บาท 18. ซอยสีหบุรานุกิจ 20 (ข้างธนาคารกรุงเทพ) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 150 ม. ราคา ม.ละ 24.- บาท เป็นเงิน 3,600.- บาท 19. ซอยข้างอัยการ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 144 ม. ราคา ม.ละ 24.- บาท เป็นเงิน 3,456.- บาท 20. ซอยสุวินทวงศ์ 28 (หมู่บ้านประภาวรรณโฮม) - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 2,200 ม. ราคา ม.ละ 27.- บาท เป็นเงิน 59,400.- บาท - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 8,304 ม. ราคา ม.ละ 21.50 บาท เป็นเงิน 178,536.- บาท 21. ซอยสามวา 3 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 400 ม. ราคา ม.ละ 21.50 บาท เป็นเงิน 8,600.- บาท 22. ซอยร่มเกล้า 5 (ชุมชนออมทรัพย์) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 1,560 ม. ราคา ม.ละ 28.- บาท เป็นเงิน 43,680.- บาท 23. ซอยร่มเกล้า 6 (มัสยิดอั๊ตตักวา) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 2,100 ม. ราคา ม.ละ 27.- บาท เป็นเงิน 56,700.- บาท 24. ซอยร่มเกล้า 8 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80 ม. ระยะทางยาว 600 ม. ราคา ม.ละ 27.- บาท เป็นเงิน 16,200.- บาท 25. ซอยร่มเกล้า 15 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 1,594 ม. ราคา ม.ละ 28.- บาท เป็นเงิน 44,632.- บาท 26. ซอยร่มเกล้า 18 (หมู่บ้านเคซีร่มเกล้า) - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ระยะทางยาว 200 ม. ราคา ม.ละ 19.- บาท เป็นเงิน 3,800.- บาท - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 1,100 ม. ราคา ม.ละ 28.- บาท เป็นเงิน 30,800.- บาท 27. ซอยร่มเกล้า 20 (ซอยวัดปากบึง) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะทางยาว 1,650 ม. ราคา ม.ละ 28.- บาท เป็นเงิน 46,200.- บาท 28. ซอยคุ้มเกล้า ซอย 6 ( ศุภาลัยเลค 4) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 2,200 ม. ราคา ม.ละ 21.50 บาท เป็นเงิน 47,300.- บาท 29. ซอยคุ้มเกล้า ซอย 14 ( ศุภาลัยเลค 3) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 2,200 ม. ราคา ม.ละ 21.50 บาท เป็นเงิน 47,300.- บาท 30. ซอยนิมิตใหม่ 1 (หมู่บ้านพนาสนธิ์ 2 ) - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ระยะทางยาว 3,112 ม. ราคา ม.ละ 17.- บาท เป็นเงิน 52,904.- บาท - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 350 ม. ราคา ม.ละ 21.50 บาท เป็นเงิน 7,525.- บาท 31. ซอยนิมิตใหม่ 2,4,6 (ซอยหมอสุชาติ) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 1,600 ม. ราคา ม.ละ 24.- บาท เป็นเงิน 38,400.- บาท 32. ซอยนิมิตใหม่ 3/1 (หมู่บ้านลีลา) - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ระยะทางยาว 450 ราคา ม.ละ 17.- บาท เป็นเงิน 7,650.- บาท - ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 2,800 ม. ราคา ม.ละ 21.50 บาท เป็นเงิน 60,200.- บาท 33. ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 (ซอยสุเหร่าบางชัน) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทางยาว 400 ม. ราคา ม.ละ 21.50 บาท เป็นเงิน 8,600.- บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 1,603,345.78 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-03-25)

90.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-02-25)

80.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-01-25)

60.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2018-12-25)

55.00

25/12/2561 : อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างนำหลักฐานวางค้ำก่อนทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-11-30)

50.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ประสานงานและดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานและดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานและดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3424

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3424

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0871

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **