ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50130000-3451

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวดลฤดี ศิลส่ง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนตามหลักการการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อตนเอง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือร่วมใจ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ โดยอาศัยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ทราบสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหาหรือความต้องการที่มีของแต่ละชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการของแต่ละชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้เงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมของชุมชน

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายและตามความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง 2. เพื่อให้แต่ละชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง 3. คณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 4. คณะกรรมการชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี ซึ่งจัดตั้งโดยกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 64 ชุมชน สามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน รวม 12 เดือน และเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยเบิกจ่ายได้ตามจำนวนบ้านที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของชุมชน ได้แก่ - จำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000.-บาท - 200 หลังคาเรือนขึ้นไป ไม่เกิน 500 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500.-บาท ต่อเดือน - 500 หลังคาเรือนขึ้นไป เบิกได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000.-บาท ต่อเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-24)

100.00

24/9/2562 : - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 29 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-08-28)

80.00

28/8/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 38 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-22)

75.00

22/7/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 36 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-06-26)

60.00

26/6/2562 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 31 ชุมชน - อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน - อยู่ระหว่างชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและรวบรวมเสนอสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-05-27)

45.00

27/5/2562 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนเมษายน 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-04-24)

40.00

24/4/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 35 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-03-23)

35.00

23/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 32 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-02-18)

30.00

18/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมกราคม 2561 จำนวน 50 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-01-25)

25.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 39 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-25)

20.00

25/12/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 38 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-27)

15.00

27/11/2561 : ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 44 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-26)

10.00

26/10/2561 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตมีนบุรี ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และรวบรวมเอกสารประกอบการเสนอเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอของบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง และตรวจสอบรายการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
:60%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3451

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3451

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0890

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.2500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
81.25

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **