ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน : 50130000-3455

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมหมาย โพธิ์งาม โทร. 029145836

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน พื้นที่ในเขตมีนบุรี บางพื้นที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการจัดเก็บขยะได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในชุมชน สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดตั้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย จำนวน 4 ชุมชน เข้าจัดเก็บขยะในพื้นที่้ที่เข้าไม่ถึง เพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดและการลดแยกมูลฝอยในชุมชน 2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอย เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อให้พื้นที่เขตมีนบุรี สะอาด เรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-18)

100.00

18/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-26)

90.00

26/8/2562 : ให้ชุมชนทำการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลดเวลาในการเก็บขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-25)

75.00

25/7/2562 : รณรงค์ให้ประชาชนลดมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-25)

70.00

25/6/2562 : ประชาสัมพันธ์การแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บและการทำลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-05-24)

65.00

24/5/2562 : แจกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อใชในการคัดแยกขยะในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-26)

60.00

26/4/2562 : ดำเนินการจ่ายวัสดุในการชักลาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2019-03-25)

46.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับอาสาสมัครชักลาก 4 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2019-02-25)

38.00

25/2/2562 : ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน และรณรงค์การคัดแยกขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-25)

30.00

25/1/2562 : มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเพื่อส่งเสริมให้โครงการชักลากมูลฝอยในชุมชนประสบความสำเร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2018-12-24)

24.00

24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกเงินจ่ายเจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยจำนวน 4 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2018-11-24)

16.00

24/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยใน 4 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-24)

10.00

24/10/2561 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชักลากขยะในชุมชน จำนวน 4 ชุมชน ของเดือนตุลาคม 2561 และอยู่ระหว่างสำรวจให้จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดและจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 4 ชุมชน
:75%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3455

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3455

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0863

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 14.0600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.38

100 / 100
2
5.23

100 / 100
3
8.82

100 / 100
4
14.06

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **