ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคารบ้านพักอาศัยในเขตมีนบุรี : 50130000-3456

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางจุฑามาศ มะลายู โทร. 025407175

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นจากมูลฝอยอันตรายมีเป็นจำนวนมาก ถูกทิ้งมากับขยะมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำ ดิน ที่อาจปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะอันตรายขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้งต่อไป

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบจากสารพิษในมูลฝอยอันตราย 2. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายมีประสิทธิภาพ โดยรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

โดยวิธีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ชี้แจงเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะอันตรายภายในบ้านเรือน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยทั่วไปก่อนนำไปทิ้งและปลูกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ซึ่งประกอบด้วยชุมชน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ดังนี้ 1. ชุมชนสุกกาทอง โครงการ 2 ถนนราษฎร์อุทิศ 2. หมู่บ้านปรีชา11 ถนนรามอินทรา 3. หมู่บ้านรุ่งนภา 2 ถนนรามคำแหง 4. หมู่บ้านสุภาลัยเลค 4 ถนนคุ้มเกล้า 5. ชชนนิมิตใหม่ซอย 1 ถนนนิมิตใหม่ 6.เคหะชุมชนบางชัน ถนนเสรีไทย 7. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนร่มเกล้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-18)

100.00

18/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-26)

90.00

26/8/2562 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-25)

75.00

25/7/2562 : รณรงค์ให้มีการควบคุมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยให้เหลือน้อยที่สุดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-25)

70.00

25/6/2562 : ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากบ้านพักอาศัยในชุมชน โดยเริ่มแก้ปัญหาที่ต้นทาง มีการแจกภาชนะไว้รองรับขยะเพื่อการทิ้งให้ถูกที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-05-24)

65.00

24/5/2562 : สาธิตการคัดแยกการทำลายขยะอันตราย หากมีการทิ้งรวมขยะทั่วไปก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-26)

60.00

26/4/2562 : ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนแต่ละประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2019-03-25)

46.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2019-02-25)

38.00

25/2/2562 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ชี้แจงเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะอันตรายในบ้านเรือน เพื่อให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้ถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-25)

30.00

25/1/2562 : เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์บ้านพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาของขยะอันตรายที่จะส่งผลต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2018-12-24)

24.00

24/12/2561 : ดำเนินการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยเดือนธันวาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2018-11-24)

16.00

24/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตรายตามหมู่บ้านและชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-24)

10.00

24/10/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายประจำเดือน
:80%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0897

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1-1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.4200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.90

100 / 100
2
2.23

100 / 100
3
3.31

100 / 100
4
5.42

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **