ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50130000-3458

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางบุปผา โชตินันทน์ โทร. 025407175

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ได้มีการทิ้งขยะเศษอาหารจำนวนมาก และบางแห่งนำมาทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้เห็นประโยชน์จากขยะเศษอาหารที่ประชาชนนำมาทิิ้งโดยการนำมาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำไปปลูกต้นไม้ ให้เจริญเติบโต และได้ให้ความรู้กับประชาชน สาธิตการปลูกต้นไม้จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมักจากเศษอาหารให้ประชาชนได้นำไปใช้ในครัวเรือนต่อไป

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะอินทรีย์นำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 2. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักไปใช้ในงานสวนหย่อมที่สาธารณะของเขตมีนบุรี 3. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดให้น้อยลง โดยแยกขยะอินทรีย์ประเภทผัก ผลไม้ 5. เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการแยกขยะอินทรีย์จากขยะมูลฝอย 6. เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ ในการหมักปุ๋ยไว้ใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ประเภทผัก ผลไม้ บริเวณตลาดมีนบุรีที่ต้องนำไปกำจัดแปรรูปจากการหมัก โดยใส่เศษอาหารทุกวันพร้อมเพิ่มใบไม้แห้งทุกสัปดาห์ ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี 2. นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ต่อยอดใช้ในโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ และใช้ในงานสวนหย่อมที่สสาธารณะต่างๆ ของเขตมีนบุรี 3. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ เป็นปุ่ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยแนวทางการจัดการที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และประชาชนในชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-26)

100.00

26/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-07-31)

85.00

31/7/2562 : สาธิตการทำน้ำหมักชีวะภาพจากเศษผักผลไม้ ชุมชนนูรู้ลพัฒนา ถนนร่มเกล้าซอย 14

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-25)

80.00

25/6/2562 : สาธิตการทำน้ำขยะหอมจากเศษพักผลไม้ ให้ความรู้ชุมชนคลองโตนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-05-24)

75.00

24/5/2562 : สาธิตการทำน้ำหมักชุมชนนูรุ้ลพัฒนา ซอยร่มเกล้า 14

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-26)

70.00

26/4/2562 : ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบในการใช้สาธิตในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-03-25)

65.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-02-25)

60.00

25/2/2562 :ดำเนินการสาธิตการทำนำ้หมักให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 โรง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-01-25)

10.00

25/1/2562 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎร์ ให้มีจิติสำนึกในการแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-24)

30.00

24/12/2561 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2018-11-24)

16.00

24/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-24)

10.00

24/10/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารฯ และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:80%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3458

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3458

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0863

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 14.0600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.38

100 / 100
2
5.23

100 / 100
3
8.82

100 / 100
4
14.06

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **