ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สุงอายุและผู้พิการ : 50130000-3463

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววารินทร์ ว่องสิริไพศาล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 กำหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการนำนโยบายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ มาดำเนินการให้เกิดผลได้จริง หรือในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ยังได้กำหนดให้คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับบริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิต และส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม แต่ในทางปฏิบัติพบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้คนพิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือไม่ได้มาตรฐาน ทำให้การใช้งานไม่สะดวก ใช้งานไม่ได้ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายให้ดำเนินการด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส จึงต้องปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น โดยเน้นการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในอาคารสำนักงานเขต สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อออกแบบจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ภายในหน่วยงานเสนอของบประมาณในปี พ.ศ.2563

50130100/50130100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการสำรวจและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) ภายในสำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อนำรายการที่ออกแบบไปจัดสรรของบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

เป้าหมายของโครงการ

1.สำนักงานเขตมีนบุรี สามารถสำรวจและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) ได้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 2.สำนักงานเขตมีนบุรี มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ตามรูปแบบที่กำหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-13)

100.00

13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยดำเนินการจัดส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-15)

90.00

15/8/2562 : ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และดำเนินการปรับโครงการให้เป็นไปตามที่สำนักการโยธากำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-26)

80.00

26/7/2562 : ฝ่ายโยธาดำเนินการเขียนแบบ/รายละเอียดต่างๆเพื่อส่งสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-26)

70.00

26/6/2562 : ดำเนินการเขียนแบบ/รายละเอียดต่างๆเพื่อส่งสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-26)

70.00

26/5/2562 : ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 5 จุดตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-26)

70.00

26/4/2562 : ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 5 จุดตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-27)

60.00

27/3/2562 : ประสานฝ่ายโยธาในการจัดเตรียมแบบสิ่งอำนวยความสะดวก 5 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-25)

50.00

25/2/2562 : เตรียมจัดทำรายละอียดสิ่งอำนวยความสะดวกตามแบบสำรวจฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-25)

40.00

25/1/2562 : ดำเนินการส่งแบบสำรวจฯให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-25)

30.00

25/12/2561 : สำนักการโยธาจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยฝ่ายโยธาดำเนินการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกตามแบบสำรวจ ครั้งที่ 1 ส่งให้สนย.เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ซึ่งสำนักการโยธากำหนดให้ส่งแบบสำรวจ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-28)

20.00

28/11/2561 : ประสานฝ่ายโยธาดำเนินการสำรวจอาคารสถานที่ของสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกตามแบบฟอร์มส่งสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-24)

10.00

24/10/2561 : จัดทำโครงการการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: .จัดทำแผนการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:.สำรวจสถานที่และจุดที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคาร
:20%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ออกแบบและประมาณราคาดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
:20%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:นำรูปแบบและรายการเพื่อขอจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 1
:15%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการให้สำนักการโยธา ครั้งที่2
:15%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3463

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3463

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0872

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **