ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ : 50130000-3476

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผลักดันให้อาคารราชการ/อาคารสาธารณะ/อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่มาติดต่อ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่มาติดต่อ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-19)

100.00

19/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยดำเนินการายงานแบบสำรวจครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และจัดส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-23)

90.00

23/8/2562 : อยู่ระหว่างประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-07-25)

40.00

25/7/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-06-25)

30.00

25/6/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-05-24)

27.00

24/5/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-04-25)

26.00

25/4/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-03-25)

25.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-02-25)

23.00

25/2/2562 : สำรวจแล้ว มีจุดที่จะดำเนินการ จำนวน 5 จุด 1. อาคาร 1 และ 2 2. อาคารแฟลต 3. อาคารห้องน้ำ 4. อาคารพิพิธภัณฑ์ 5. ศาลาประชาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-25)

20.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-25)

20.00

25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-30)

20.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-29)

20.00

29/11/2561 : ดำเนินการสำรวจบริเวณอาคารสำนักงานเขต และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนการออกแบบและจัดทำรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจสถานที่และจุดที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคาร
:20%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ออกแบบและประมาณราคาดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
:20%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 4
:นำรูปแบบและรายการเพื่อขอจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการให้ สนย. ครั้งที่ 1
:15%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการให้ สนย. ครั้งที่ 2
:15%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3476

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3476

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0872

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **