ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) : 50130000-3510

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางปิยะทิพย์ พรหมมณีวัฒน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย มาตรการที่ 2 ฝึกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในประเทศภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์มีแนวโน้มมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการ ตลอดจนมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นเป็นลำดับดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางราชการต้องวางมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติดังกล่าว แต่เนื่องจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมาเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกอบรมบุคคลเหล่านั้นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และระงับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

50130100/50130100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 เพื่อเพิ่มอัตรากำลังสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ ที่พร้อมปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชน 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ แบบไม่พักค้าง จำนวน 5 วัน รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วยสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตมีนบุรี จำนวน 50 คนและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-16)

100.00

16/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสรุปแบบทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน ผ่านเกณฑ์ทดสอบ ร้อยละ 98 และดำเนินการเบิงจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้วจำนวน 64,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-23)

80.00

23/12/2562 :1.ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมื่อวันที่ 14 -15 และวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน และดำเนินการทดสอบความรู้จากการฝึกอบรมซึ่งอยู่ระหว่างสรุปแบบทดสอบความรู้และเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-28)

50.00

28/11/2562 : ดำเนินการจัดเตรียมการอบรมในวันที่ 14 -15 และวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562 โดยดำเนินการดังนี้ 1.ประกาศรับสมัครอาสาสมัตรเข้าอบรม ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 2.จัดเตรียมหลักสูตรในการฝึกอบรม 3.ประสานเชิญวิทยากรในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม 4.จัดเตรียมเอกสารคู่มือการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกาศรับสมัครอาสาสมัคร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 5
:จัดทำสัญญาเงินยืมใช้ในราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัคร
:30%
เริ่มต้น :2019-12-17
สิ้นสุด :2019-12-17
ขั้นตอน 7
:ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:รายงานผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3510

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3510

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **