ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง : 50130000-3513

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธนากร คำป้อง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ ซึ่งหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี ในฐานะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำแผนฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างเขตมีนบุรี รวมทั้งสถานประกอบการในพื้นที่

50130100/50130100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 . เพื่อให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เกิดการประสานงานและการให้ความร่วมมือที่ดีระหว่างสำนักงานเขตมีนบุรีกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในพื้นที่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 1.ซักซ้อมแผนร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ 2.ซักซ้อมแผนในสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-27)

100.00

27/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จโดยดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1.ฝึกซ้อมแผนฯ แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มบริษัท สหยูเนี่ยน และโรงงานกลุ่มสหยูเนี่ยน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562 2.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัทวังทองก๊าซ ถนนสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 3.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 4.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับบริษัท ซี อาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุขาภิบาล 3 ) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-23)

90.00

23/3/2563 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-26)

80.00

26/2/2563 : ดำเนินการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับห้างไทวัสดุสาขาร่มเกล้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-27)

70.00

27/1/2563 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : ดำเนินการซักซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเขตเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรและสถานีดับเพลิงบางชันเข้าร่วมซักซ้อมแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : ดำเนินการประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-25)

30.00

25/10/2562 : ขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการและ ดำเนินการประสานสถานประกอบการในการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในเดือนตุลาคม 2562 ร่วมซ้อมการอพยพหนีไฟกับบริษัทวงศ์ทองก๊าซ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานสถานประกอบการในพื้นที่ดำเนินการซักซ้อมแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการซักซ้อมแผนภายในสำนักงานเขตและภายนอกสำนักงานเขต
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผุ้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3513

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3513

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **