ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50130000-3517

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวบังอร จังพานิชโทร. 02 5407160

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง เพื่อสร้างอากาศที่สดชื่น และมีภูมิทัศน์ ที่สวยงาม สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้สนองต่อนโยบาย ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความตระหนัก ช่วยกันปลูกตเ้นไม้ จัดสวนภายในบ้าน สำนักงาน ให้ส่วยงาม สร้างอากาศสดชื่น ลดภาวะโลกรร้อน และช่วยกันปลูกต้นไม้สร้างภูมิทัศน์ให้โลกงดงามต่อไป

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบข้อมุูลพื้นที่สีเขียวตามนิยามสวน 9 ประเภท 2. เพื่อใช้พื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมืองและรองรับกิจกรรมทางสังคม 3. เพื่อเสนอข้อมุูลพื้นที่สีเขียวระดับพื้นที่เขตมีนบุรี ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อใช้ข้อมูลพื้นที่สีเขียวสำรองนำไปพัฒนาเป็นสวนหย่อม สวนสาธารณะ

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีของกรุงเทพมหานคร ที่มีอยุู่จริงในพื้นที่เขตรายงาานข้อมูลพื้นที่ ตามแบบ สสล.01-1 จำนวน 4 ครั้งต่อปี (3 แห่ง/ไตรมาส) รวม 12 แห่ง/ปี เดือนธันวาคม , มีนาคม, มิถุนายนและกันยายน ผ่านเครือถ่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมลงแผนที่ภาพถ่ายของพื้นที่ และรายละเอียดประกอบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-29)

100.00

2020-5-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-24)

90.00

2020-4-24 :จัดทำสวนหย่อมภายใน หจก.ปัญานิมิต เลขที่ 74/59 ซอยคุ้มเกล้า 4 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี พื้นที่ 10ไร่ 3งาน 78.6 ตารางวา จัดสวนกระถางเฟื่องฟ้าราวสะพาน ถนนมีนพัฒนา พื้นที่ 80.5 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-23)

75.00

23/3/2563 : จัดสวนหย่อมภายในบริษัทเค.เอส โปรดักส์แลนด์แอนด์ซัพพลาย ถนนราษฎร์อุทิศ พื้นที่ 4780.60 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 :จัดสวนแนวตั้งบัสสปา ซอยสุวินทวงศ์ 8 ถนนสุวินทวงศ์ จำนวน 72.76 ตร.วา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ทำการปรับปรุงสวนหย่อมพื้นที่ของหน่วยงานเอกชน พื้นที่ 453.68 ตร.ม บริวณหน้าเดอะคิวพ์พลัสคอนโดมีนบุรี ใกล้สี่แยกมีนบุรี ถนนสุวินทวงส์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : ดำเนินกิจกรรมทำสวนหย่อม หน้าเดอะคิวพลัสคอนโดมีนบุรี ใกล้สี่แยกมีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 :สำรวจพื้นที่บริเวณร่องราวสะพาน ถนนมีนพัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมประจำเดือนพร้อมลงข้อมูลแผนที่ออนไลน์ตามโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลฯ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบดำเนิการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3517

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3517

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0909

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 8 (ตัวชี้วัดเจรจา 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.72

100 / 100
2
66.07

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **