ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนงานความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50130000-3519

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุมาลี บุญเกิด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแบบปฏิบัติราชการประจำปี

50130800/50130800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร และตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 2.2 เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตมีนบุรี เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิ 232,018,612.00 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 199,193,118.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่รวมงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง และรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เป็นเงิน 50,740,973.00 บาทเบิกจ่ายเป็นเงิน 46,468,709.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 3. รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 282,759,585.00 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 245,661,828.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-08-25)

82.00

25/08/2563 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหาร,ร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-07-30)

74.00

30/07/2563 : เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหาร,เร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-06-29)

67.00

29/06/2563 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหาร,เร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/05/2563 : ติดตามร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหาร เร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-04-22)

53.00

ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ยตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหาร, เร่งรัดดำเนินกรขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-03-24)

49.00

24/3/2563 : ติดตามร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด, รายงานผลกรเบิกจ่ายเสนอผู้บริหาร, เร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเจ้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-26)

43.00

26/2/2563 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหาร เร่งรัดดำเนินการขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด,รยงนผลการเบิกจ่ยเสนอผู้บริหาร, เร่งรัดดำเนินกรขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2019-12-26)

34.00

26/12/2562 : ติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-26)

30.00

26/11/2562 : ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมณในที่ประชุมผู้บริหารเขตและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-16)

20.00

16/10/2562 : เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3519

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3519

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0906

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.32

100 / 100
2
22.74

100 / 100
3
48.68

0 / 0
4
87.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **