ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย : 50130000-3522

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวชิระ มีพร้อม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ยุงลาย เป็นพาหะนำโรคติดต่ออันตราย ต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้ชิกุนกุนยา ไข้ซิกา เป็นต้น ซึ่งการณรงค์ควบคุมป้องกันและกำจัดยุงลาย ทั้งการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ หรือแหล่งอาศัยของยุง รวมทั้งการกำจัดยุงตัวแก่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว

50130400/50130400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี 2. สถานศึกษาและศาสนสถาน 3. พื้นที่เอกชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : 1. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกประกาศสำนักงานเขตมีนบุรี และแจกเอกสารความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน / กรรมการชุมชน และประชาชน จำนวน 63 ชุมชน 2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 2.1 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี 43 ชุมชน จำนวน 5,551 หลังคาเรือน 2.2 บ้านเรือนของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร จำนวน 298 ราย จำนวน 10,300 หลังคาเรือน 2.3 สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 13 แห่ง นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : 1. รณรงค์กระชาสัมพันธ์ สำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 4 ชุมชน 2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน 1 ชุมชน 3. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบริเวณบ้านผู้ป่วย 24 ราย 4. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในสถานที่เอกชน 2 ราย 5. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายสถานศึกษา 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-30)

86.00

30/07/2563 : 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน 5 ชุมชน 2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบริเวณบ้านผู้ป่วย 23 ราย 3. ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง 4. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสถานศึกษา 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : 1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในชุมชน 5 ชุมชน 2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในโรงเรียน 3 แห่ง 3. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี 4. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/05/2563 : สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ ฉีดพ่นกำจัดยุงในบริเวณบ้านผู้ป่วย จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/04/2563 : 1. สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำตัดยุงในบริเวณบ้านผู้ป่วย 2 ราย 2. ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย กิจกรรม IVM 11 ชุมชน 2.ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงบ้านผู้ป่วย 3 ราย 3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงในสถานศึกษา 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรต้องเร่งดำเนินการ ทำให้กิจกรรม IVM ในชุมชนต้องระงับไว้ชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย 4 ชุมชน 2. กิจกรรม IVM ครั้งที่ 1 (รวม 60 ชุมชน) ณ สำนักงานเขตมีนบุรี 3. กิจกรรม IVM ครั้งที่ 2 ในชุมชน 2 ชุมชน 4. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ้นกำจัดยุงบริเวณบ้านผู้ป่วย 20 ราย 5. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ้นกำจัดยุงในสถานที่เอกชน 1 แห่ง 6. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ้นกำจัดยุงในสถานศึกษา 1 แห่ง 7. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ้นกำจัดยุงในตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน 2 แห่ง 2. ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ฉีดพ่นกำจัดยุง ในบริเวณบ้านผู้ป่วย 30 ราย 3. ฉีดพ่นกำจัดยุงในศาสนสถาน 1 แห่ง 4. ฉีดพ่นสถานที่เอกชนตามข้อร้องเรียน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการและแผนงานการปฏิบัติงาน 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 1 ชุมชน 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคุมป้องกันโรค ในบริเวณบ้านผู้ป่วย 39 ราย 4. ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ในสถานศึกษา 2 แห่ง 5. ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ในสถานที่เอกชน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการและแผนงานการปฏิบัติงาน 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 10 ชุมชน 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคุมป้องกันโรค ในบริเวณบ้านผู้ป่วย 62 ราย 4. ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ในสถานศึกษา 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ฉีดพ้นกำจัดยุงในชุมชน 9 ชุมชน 4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ฉีดพ้นกำจัดยุงในโรงเรียน 14 แห่ง 5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ฉีดพ้นกำจัดยุงในบริเวณบ้านคนไข้ 60 ราย 6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ฉีดพ้นกำจัดยุงในสถานที่อื่นๆ 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมโรคในชุมชนที่มีผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมงที่ได้รีบแจ้ง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3522

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3522

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0939

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
31.25

100 / 100
2
95.00

100 / 100
3
97.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **