ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตมีนบุรี : 50130000-3524

สำนักงานเขตมีนบุรี

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวธริศนา อำนวยสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล ที่สำนักระบายน้ำกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้ สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2563 2. มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด น้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ เพื่อเตรียมการจัดเก็บค่าบำบัดนำ้เสียของกรุงเทพมหานคร

50130400/50130400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล ที่สำนักระบายน้ำกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้ สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ( 80 คะแนน) 2. มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด น้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คะแนน)

เป้าหมายของโครงการ

มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-26)

60.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานสำนัการระบายน้ำ แจ้งจำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตมีนบุรี 102 ราย ประสานขอข้อมูลสถานประกอบการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:3. สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และรายงานผลข้อมูลให้สำนักการระบายน้ำ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:4. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ของกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3524

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3524

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0911

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1 (ตัวชี้วัดเจรจา 1)ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **