ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตมีนบุรี : 50130000-3524

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธริศนา อำนวยสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล ที่สำนักระบายน้ำกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้ สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2563 2. มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด น้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ เพื่อเตรียมการจัดเก็บค่าบำบัดนำ้เสียของกรุงเทพมหานคร

50130400/50130400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล ที่สำนักระบายน้ำกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้ สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ( 80 คะแนน) 2. มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด น้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คะแนน)

เป้าหมายของโครงการ

มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/08/2563 : สำรวจข้อมูลสถานประกอบการ 99 ราย จากกลุ่มเป้าหมายเดิม 102 ราย (ปิดกิจการ 3 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/07/2563 : สำรวจและประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 14 แห่ง รวม 94 แห่ง (จากสถานประกอบการเป้าหมาย 102 แห่ง )คิดเป็นร้อยละ 92.16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

1. สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 20 แห่ง 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-05-25)

57.00

25/05/2563 : สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 8 แห่ง รวม 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.82 ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบักน้ำเสียและการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการทางสื่อโซเซียล

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดทำให้ไม่สะดวกในการเข้าสำรวจข้อมูลในสถานประกอบการ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาด

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/04/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถสำรวจในสถานประกอบการได้ ประกอบกับสถานประกอบการปิด เจ้าหน้าที่บางส่วน WFH จึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ที่ กท 5204/2443 ลว. 3 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถสำรวจในสถานประกอบการได้ ประกอบกับสถานประกอบการปิด เจ้าหน้าที่บางส่วน WFH จึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ที่ กท 5204/2443 ลว. 3 เมษายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถสำรวจในสถานประกอบการได้ ประกอบกับสถานประกอบการปิด เจ้าหน้าที่บางส่วน WFH จึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ที่ กท 5204/2443 ลว. 3 เมษายน 2563

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย8แห่งรวมเป็น 52แห่ง คิดเป็นร้อยละ51 2.ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการ จำนวน 102แห่ง คิดเป็นร้อยละ100

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถดำเนินการและเข้าสำรวจโรงงานได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถดำเนินการและเข้าสำรวจโรงงานได้

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการเพื่อจัดทำฐานข้อมูล 44 แห่ง (จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียเป้าหมายในพื้นที่ 102 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 43.14 - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดและหฒุ่บ้านจัดสรร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการเพื่อจัดทำฐานข้อมูล 32 แห่ง (จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียเป้าหมายในพื้นที่ 102 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 31.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานสำนัการระบายน้ำ แจ้งจำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตมีนบุรี 102 ราย ประสานขอข้อมูลสถานประกอบการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และรายงานผลข้อมูลให้สำนักการระบายน้ำ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ของกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3524

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3524

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0911

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1 (ตัวชี้วัดเจรจา 1)ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **