ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50130000-3525

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นางสาวสุกัญยา ห้วยทราย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ด้านการเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการ ด้านอาหารปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1. การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น/กลางคืน หรือยามวิกาล 2. การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ของสถานประกอบการที่ประกอบกิจการในเวลาเย็น/กลางคืน หรือ ยามวิกาล 3. การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค การตรวจสอบ ควบคุมจัดการ และตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 4. การปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรค ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หรือ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 6. การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาของประชาชนตลอดจนเป็นการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น และสามารถปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้อย่างทันท่วงที

50130400/50130400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อดำเนินการตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัย สิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น การเลี้ยงและ ปล่อยสัตว์ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น/กลางคืน หรือยามวิกาล 2 การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม การทำงานของสถานประกอบการที่ประกอบกิจการในเวลาเย็น/กลางคืน หรือ ยามวิกาล 3 การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค การตรวจสอบ ควบคุมจัดการ และตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 4 การปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรค ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หรือ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 6 การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1 สถานประกอบการในพื้นที่เขตมีนบุรี ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานประกอบการอาหาร ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 25 ครั้ง 2 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี 5 ครั้ง 3 การปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หรือการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน จำนวน 6 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรมที่ 1) 2. ปฏิบัติงานตามแผนงาน จำนวน 14 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/05/2563 : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ (กิจกรรมที่ 1) 2. ปฏิบัติงานตามแผนงานฯ จำนวน 14 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน 33,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/04/2563 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรมที่ 1) เดือนเมษายน 2563 2. ดำแเนินการตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 13 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 31,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ กิจกรรมที่ 2 2. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ จำนวน 13 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน 18,525 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 (12 ครั้ง) 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ 17,100บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ตรวจแนะนำสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 7 แห่ง 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข 16,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 1 (ตรวจสุขาภิบาลิสิ่งแวดล้อม) อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปฏิบัติงานและจัดเตรียมเอกสารออกตรวจ กิจกรรมที่ 2 - จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจแนะนำเพื่อบังคุบใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 10 ครั้ง - รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานและเอกสารการเบิกจ่าย - เบิกจ่ายค่าตอบแทน 14,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อจัดทำแผนงานปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการและแผนงานเพื่อขออนุมัติ 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานตามแผนงาน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3525

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3525

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0915

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **