ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50130000-3526

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมหมาย โพธิ์งาม โทร. 025407175

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนกลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอยู่หนาแน่น ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบขยะอินทรีย์ 50 % ซึ่งขยะอินทรีย์เหล่านี้หากมีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางสามารถการเกิดของขยะ ทำให้ขยะที่เกิดขึ้นลดจำนวนลงได้ หากมีการคัดแยกหรือนำมาใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการจัดการขยะกลางทางแล้ว ก็จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดลดลง ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดการมูลฝอยอีกด้วย

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด 3. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์จากครัวเรือน โดยนำไปแปรรูปทำน้ำชีวภาพ 2. สามารถส่งเสริมแนะนำประชาชนในชุมชน ในการทำน้ำชีวภาพได้ นำมาใช้ในครัวเรือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ดำเนินการ เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 สามารถส่งเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชาชนในชุมชน จำนวน 12 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/08/2563 : อบรมสาธิตทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/07/2563 : ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าศาลอาญาเขตมีนบุรีสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพในชุมชนเคหะรามคำแหง ชุมชนฉัตรหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/05/2563 : ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนนูรุ้ลพัฒนา สาธิตการทำนำ้หมักชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์ที่ประชาชนคัดแยกแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : รณรงค์การคัดแยกมูลฝอยทำปุ๋ยอินทรีย์ นำ้หมักชีวภาพ ชมุชนราอินทราเนรมิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : รณรงค์การคัดแยกมูลฝอยทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อให้ความรู้และสาธิตการทำนำ้หมักชีวภาพให้กับชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : ผลิตนำ้หมักชีวภาพตามกระบวนการเพื่อส่งเสริมแนะนำประชาชนในชุมชน เผยแพร่ความรู้การนำขยะเปียกในครัวเรือนไปทำน้ำหมักชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : จัดเตรียมวัสดุ ประสานงานตามกลุ่มกิจกรรม เช่นโรงเรียนและชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำน้ำชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารฯและจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3526

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3526

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0908

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2 (ตัวชี้วัดเจรจา 2) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.8600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.14

100 / 100
2
4.66

100 / 100
3
4.46

0 / 0
4
16.86

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **