ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM) : 50130000-3527

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 02 5407160

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้กำหนดโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ผลักดันการใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาในแนวใหม่ โดยให้ประชาชนในชมชนตระหนักถึงปัญหาขยะและระบบการจัดการการบริหารขยะให้ถูกวิธี และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีวิทยากรเขตเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ 2. เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก 3 R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และะการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน 4. เพื่อลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมโดยเลือกสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายง่าย

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนเดิมที่เริ่มดำเนินการในปี 2552 ถึงปัจจุบันแยกเป็น จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียน 5 โรง ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง ร้านอาหาร 1 แห่ง รวม 17 แห่ง และดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ 2562 ในทุกกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 6

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม2562-กันยายน 2563 ดำเนินกิจกรรมครบ 17 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/08/2563 :ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนรินทร์ทอง ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-25)

75.00

25/07/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนบึงพระยา โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน และโรงเรียนศาลาคู้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนฉัตรหลวง ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/05/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนนูรุ้ลพัฒนา ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : ได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนรามอินทราเนรมิต ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และนำ้หมักชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ซำ้ได้ใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : 1.รณรงค์การคัดแยกขยะชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11 จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลวัดบำเพ็ญเหนือร่วมกับ ร.ร.วัดบำเพ็ญเหนือ,ชุมชนบางชันพัฒนา และชุมชนรามอินทราเนรมิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ - ตลาดมีนบุรี - บริษัทเอลซ์เทรคส์ จำกัด - บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด ถนนเสรีไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : รณรงค์ปรชาสัมพันธ์การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนสุกกาทอง โครงการ 2และชุมชนนิมิตรใหม่ซอย 1 มีการส่งสมาชิกเข้ารับการอบรมจากสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : ประสานงานชุมชนสุกกาทอง ส่งสมาชิกเข้ารับการอบรมที่สำนักสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : จัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกในกลุ่มเป้าหมายชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3527

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3527

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0908

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2 (ตัวชี้วัดเจรจา 2) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.14

100 / 100
2
4.66

100 / 100
3
4.46

0 / 0
4
16.86

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **