ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน : 50130000-3528

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 02 5407160

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน พื้นที่ในเขตมีนบุรี บางพื้นที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการจัดเก็บขยะได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในชุมชน สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดตั้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย จำนวน 4 ชุมชน เข้าจัดเก็บขยะในพื้นที่้ที่เข้าไม่ถึง เพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนรเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน 2. เพื่อใส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอย เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บม ุลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน ค์อ ชุมชชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมีนบุรีอุปภัมภ์ ,ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์และชุมชนอิดด์ฮาร์ดพัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/08/2563 : รณรงค์การจัดการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีที่บ้าน ที่เป็นปัจจัยสำคัยในการช่วยลดมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/07/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทก่อนนำมาทิ้งเพื่อลดระยะเวลาในการจัดเก็บ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนการเคหะรามคำแหง ชุมชนฉัตรหลวง และชุมชนโรงช้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/05/2563 : ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทในชุมชน และประชาสัมพันธ์การนัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอย เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : ประชาสัมพันธ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดขั้นตอนการจัดเก็บ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : ประสานงานกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการรับวัสอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการชักลากมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : มีการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหามูลฝอยตกค้างในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : แจกอุปกรณ์เสริ มในหารคัดแยกขยะเพื่อความสะดวกในการคัดแยกมูลฝอย มีการรณรงค์การคัดแยกขสยะออกเป็นแต่ละประเภท เพื่อปริมาณขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : ประชาสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำอนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดวิธีการ การประสานความร่วมมือกับชุมชนเป้าหมายและกำหนดแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3528

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3528

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **