ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย : 50130000-3529

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 025407175

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีประชากรที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใช้ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย ชำรุด ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว มาทิ้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระการนำขยะเหล่านี้มาใช้ประโยชน์หรือทิ้งให้ถูกสุขลักษณะต่อไป

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ กิ่งใบไม้ เศษวัสดุ นำมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปทิ้ง ลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัดน้อยลง 2. เพื่อให้ประชาชนมีการจัดการกับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ กิ่งใบไม้ และเศษวัสดุ นำมาปรับปรุงใช้ประโยชน์ 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่ิอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายเรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนด้วยการรณรงค์และส่งเสริมให้ลดและคัดแยกมูลฝอย และกำหนดจุดในพื้นที่เขตเป็นศูนย์เรียนการจัดการมูลฝอย จำนวน 1 จุด เพื่อให้ประชาชนมาศึกาาหาความรู้และเป็นตัวอย่างในการคัดแยกมูลฝอย และนำไปคัดแยกมูลฝอยในชุมชน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/08/2563 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนรินทร์ทอง ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/07/2563 : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และนำของเหลือใช้มาซ่อมแซมกลัมมาใช้ประโยชน์ใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/06/2563 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนการเคหะรามคำแหง ชุมชนฉัตรหลวง และชุมชนโรงช้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/05/2563 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนนูรุ้ลพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนพิเชษฐ์ ชุมชนบัวขาวฝั่งใน และชุมชนการเคหะบางชัน และชุมชนรามอินทราเนรมิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนบัวขาวฝั่งนอก และชุมชนร่วมสุข 2 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 86 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : ประสานงานชุมชนให้มารับวัสดุที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการชักลากมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : 1.ให้ควมรู้กับนักเรียนโรงเรียนมีนบุรีในการคัดแยกมูลฝอย สาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ 2.นำขยะชิ้นใหญ่มาทำการปรับปรุงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในฝ่ายรักษาความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ - ชุมชนแก้วสวัสดิ์ - ใจบุญ - ชุมชนสามัคคีธรรม - ชุมชนคลองตะโหนด - หมู่บ้านปรีชา 10 - โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ -บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหารจำกัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 :เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เพื่อซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการโดยชุมชน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3529

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3529

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0908

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2 (ตัวชี้วัดเจรจา 2) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.14

100 / 100
2
4.66

100 / 100
3
4.46

0 / 0
4
16.86

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **