ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคารบ้านพักอาศัยในเขตมีนบุรี : 50130000-3530

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 025407175

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นจากมูลฝอยอันตรายมีเป็นจำนวนมาก ถูกทิ้งมากับขยะมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำ ดิน ที่อาจปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะอันตรายขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้งต่อไป

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบจากสารพิษในมูลฝอยอันตราย 2. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายมีประสิทธิภาพ โดยรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

โดยวิธีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ชี้แจงเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะอันตรายภายในบ้านเรือน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยทั่วไปก่อนนำไปทิ้งและปลูกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ซึ่งประกอบด้วยชุมชน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ดังนี้ 1. ชุมชนสุกกาทอง โครงการ 2 ถนนราษฎร์อุทิศ 2. หมู่บ้านปรีชา11 ถนนรามอินทรา 3. หมู่บ้านรุ่งนภา 2 ถนนรามคำแหง 4. หมู่บ้านสุภาลัยเลค 4 ถนนคุ้มเกล้า 5. ชชนนิมิตใหม่ซอย 1 ถนนนิมิตใหม่ 6.เคหะชุมชนบางชัน ถนนเสรีไทย 7. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนร่มเกล้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/08/2563 : รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนรินทร์ทอง ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-25)

75.00

25/07/2563 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมในชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์ ชุมชนธรากร และชุมชนมีนบุรีการ์เด้นท์โฮม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/06/2563 : รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนการเคหะรามคำแหง ชุมชนฉัตรหลวง และชุมชนโรงช้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-05-27)

59.00

27/05/2563 : รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนนูรุ้ลพัฒนา ชุมชนบัวขาวฝั่งใน ปริมาณขยะอันตรายเดือน พฤษภาคม 63 จำนวน .3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-26)

50.00

26/04/2563 : รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนพิเชษฐ์ ชุมชนการเคหะบางชัน ชุมชนบัวขาวฝั่งใน และชุมชนรามอินทราเนรมิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : ประชาสัมพันธ์ชุมชนบัวขาวฝั่งนอกถนนรามคำแหง เพื่อสร้างวินัยก่อนทิ้งขยะตามหลัก 3 R

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรีในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 1220 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : ดำเนินงานเก็บมูลฝอยอันตรายตามชุมชน จำนวน 4 ชุมชน -ม.พนาสนธิ์แกรนดิ์ ถนนเสรีไทย -ชุมชนแสงวิมาน ถ.ราษฎร์อุทิศ -ม.วาสนา ถนนหทัยราษฎร์ -ม.อัญชลี ถนนหทัยราษฎร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายก่อนนำไปทิ้งและปลูกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ซึ่งประกอบด้วยชุมชน และหมู่บ้าน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 :ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชนในระแวกใกล้เคียงเพื่อลดใช้ถุงพลาสติก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตราย
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3530

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3530

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0910

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.57

100 / 100
2
1.50

100 / 100
3
1.59

0 / 0
4
10.24

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **