ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50130000-3531

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวบังอร จังพานิช โทร. 02 5407160

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยสดงดงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุข รวมทั้งแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการภูมิทัศน์ สำนักงาานเขตมีนบุรีได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตมีนบุรี เพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิของบรรยากาศ รักษาความสมดุลของสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและผู้สัหญจรไป-มาในพื้นที่เขตมีนบุรี

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายของผุู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก สายรอง พื้นที่ว่า สาธารณะให้มีความสวยงามร่มรื่น 3. เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษในอากาศ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของรัฐและเอกชน ให้เกิดความร่มรื่านและสวยงาม เช่น บริเวณที่ว่างระหว่างขอบสะพานข้ามคลองแสนแสบถนนมีนพัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ส่งมอบของครบถ้วนตามจำนวน ตามรายงานตรวจรับ เลขที่ กท5206/70 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 ใบส่งของเลขที่ 63008 ใบตรวจรับเลขที่ 28/63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/08/2563 : ผู้รับจ้างส่งของแล้วบางส่วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/07/2563 :อยู่ขั้นตอนทำหนังสือแจ้งผู้ค้ามาวางค้ำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/06/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-05-27)

43.00

27/05/2563 : จัดทำรายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-24)

35.00

24/04/2563 : ทำการเปิดวิจารณ์ในระบบ จัดซื้อจัดจ้าง(e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยูู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : ทำหนังสือขออนุญาติการใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ บริเวณร่องราวสะพาน ถนนมีนพัฒนา จำนวน 400 ตารางเมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : สำรวจพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : จำทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำหนังสือขออนุญาตการใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3531

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3531

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0909

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 8 (ตัวชี้วัดเจรจา 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.72

100 / 100
2
66.07

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **