ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50130000-3532

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวศธร พุฒิอนันต์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนในแผนที่สารสนเทศภูมิสาตร์ของเขตมีนบุรียังไมเป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านบ้าน ปรากฏในแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์และปรับปรุงเป้นปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังเป้นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัมนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทะภาพ

50130200/50130200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้อมูลและตำแหน่งอาคารบ้านเรือนที่ได้กำหนดเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานในสำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ถุกต้องครบถ้วนและเป้นปัจจุบันทุกหลังคาเรือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-27)

85.00

27/8/2563 เดือนสิงหาคม 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 29 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 29 ราย (จำนวน 30 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-28)

65.00

28/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 14 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 14 ราย (จำนวน 16 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 กรกฎาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/06/2563 เดือนมิถุนายน 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายปะจำบ้าน จำนวน 28 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 ราย จำนวน 80 หลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มิถุนายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/05/2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 16 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 16 ราย (จำนวนบ้าน 19 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/04/2563 เดือนเมษายน 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 14 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 14 ราย (จำนวน 15 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-26)

45.00

26/3/2563 เดือนมีนาคม 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 27 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 27 ราย (จำนวน 62 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 12 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 12 ราย (จำนวน 38 หลัง) (ตั้งแต่วันที่ี 1 - 25)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

เดือนมกราคม 2563 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 16 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 16 หลัง ()ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 มกราคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

เดือนธันวาคม 2562 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 21 หลัง) และลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 ราย (จำนวนบ้าน 21 หลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

เดือนพฤศจิกายน 2562 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 20 ราย (รวม 48 หลัง) และกำหนดเลขหมายประจำบ้านพร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ครบทุกหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

เดือนตุลาคม 2562 เจ้าของอาคารมายื่นคำขอเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 19 ราย และลุงจดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 19 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3532

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3532

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0916

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **