ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย : 50130000-3537

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวรพงศ์ ไชยมีสุข 089 141 9929

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้เปลี่ยนสภาพจากสังคมชนบทเป็นศูนย์รวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ คมนาคม และที่พักอาศัย เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดย่อยจำนวนมาก และส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทำให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาที่เกิดจาก การตั้งวางหรือติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายขึ้น

50130900/50130900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี สะอาด สวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก สบาย และปลอดภัย 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกสาธารณะในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตน 3. ประชาชนมีโอกาสใช้ที่สาธารณะตรงตามวัตถุประสงค์ 4. ถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ถนนสายหลัก ถนนสายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายบริเวณถรรสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-22)

95.00

22/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันจัดเก็บและดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน ตาม สนท. 02

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-21)

90.00

21/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ บริเวณถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวัน ผลการดำเนินการถึงวันที่ 20 กค.63 ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มาตรา 10 จำนวน 3 ราย ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บ และจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี และดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายที่ติดตั้งผิดกฎหมายและจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 เป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ ตามแบบ สนท.02 ทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-21)

50.00

21/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันและจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณที่สาธารณะ ถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทสกิจทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-22)

40.00

22/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน และจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายตามถนนสายหลัก สายรอง ในพื้นที่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บบริเวณถนนสายหลักและสายรอง หากตรวจพบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กัดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณา และกับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่เขต และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : 1. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏบัติงานตามโครงการ 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและดำเนินคดกับผู้กระทำผิด 4. รายงานการผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการ เขตมีนบุรี และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบทุกวันจันทร์ และทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3537

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3537

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **