ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย : 50130000-3537

สำนักงานเขตมีนบุรี

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายวรพงศ์ ไชยมีสุข 089 141 9929

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้เปลี่ยนสภาพจากสังคมชนบทเป็นศูนย์รวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ คมนาคม และที่พักอาศัย เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดย่อยจำนวนมาก และส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทำให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาที่เกิดจาก การตั้งวางหรือติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการกวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายขึ้น

50130900/50130900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี สะอาด สวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก สบาย และปลอดภัย 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกสาธารณะในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตน 3. ประชาชนมีโอกาสใช้ที่สาธารณะตรงตามวัตถุประสงค์ 4. ถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ถนนสายหลัก ถนนสายรองในพื้นที่เขตมีนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บบริเวณถนนสายหลักและสายรอง หากตรวจพบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กัดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณา และกับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่เขต และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : 1. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏบัติงานตามโครงการ 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและดำเนินคดกับผู้กระทำผิด 4. รายงานการผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการ เขตมีนบุรี และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบทุกวันจันทร์ และทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3537

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3537

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **