ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50130000-3539

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางกุลวดี หอมไกรลาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยขาดแหล่งเรียนรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่นและภูมิกำเนิดของตนเอง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยม และขาดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตามวิถีไทย กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ วิถีชีวิตชุมชน ความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร หัตถกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลัง โดยสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัด (เดิม) เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตมีนบุรี

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของเมืองมีนบุรี 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อสนับสนุนให้มีกิจกรรมและนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีฯ 5. เพื่อให้การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ในปีงบประมาณ 2563 โดยให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/08/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนสิงหาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนสิงหาคม 2563 รวม ... คน - วันที่ 15 ส.ค. 63 ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร พร้อมสื่อมวลชน Online เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตมีนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนกรกฎาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนกรกฎาคม 2563 รวม 197 คน - งดการจัดงานกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-21)

60.00

21/06/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนมิถุนายน 2563 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดกิจกรรมพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/05/2563 : - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว - ประกาศปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 - ประกาศให้อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรีหยุดปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-25)

50.00

25/04/2563 : - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - ประกาศปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 - ประกาศให้อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรีหยุดปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนมีนาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนมีนาคม 2563 รวม ... คน - ประกาศปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวม 180 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนมกราคม 2563 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนมกราคม 2563 รวม 91 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนธันวาคม 2562 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนธันวาคม 2562 รวม 107 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนพฤศจิกายน 2562 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 รวม 79 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-26)

20.00

26/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนตุลาคม 2562 - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนกันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนตุลาคม 2562 รวม 186 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:- เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ 2 คน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ 1 คน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:- จัดกิจกรรมพิเศษ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานนำเรียนผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3539

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3539

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0934

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **