ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50130000-3539

สำนักงานเขตมีนบุรี

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางกุลวดี หอมไกรลาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยขาดแหล่งเรียนรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่นและภูมิกำเนิดของตนเอง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยม และขาดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตามวิถีไทย กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ วิถีชีวิตชุมชน ความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร หัตถกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลัง โดยสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัด (เดิม) เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตมีนบุรี

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของเมืองมีนบุรี 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อสนับสนุนให้มีกิจกรรมและนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีฯ 5. เพื่อให้การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ในปีงบประมาณ 2563 โดยให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนมกราคม 2563 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนมกราคม 2563 รวม ... คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนธันวาคม 2562 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือน... 2562 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือน... 2562 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนธันวาคม 2562 รวม ... คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนพฤศจิกายน 2562 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 รวม ... คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-26)

20.00

26/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือนตุลาคม 2562 - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนกันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว - ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือนตุลาคม 2562 รวม 186 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:- เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ 2 คน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ 1 คน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:- เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:- จัดกิจกรรมพิเศษ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานนำเรียนผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3539

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3539

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0934

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **