ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50130000-3541

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกุลวดี หอมไกรลาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ หรือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ เป็นการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิม รวมทั้งการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ซึ่งจะมีการสอดแทรกกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีไปด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่คู่สังคมตลอดไป

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดงาน/กิจกรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณี และวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่เขตมีนบุรี 2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี และวันสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญต่างๆ ของไทยในพื้นที่เขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา มูลนิธิ ชมรม ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 6 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-24)

100.00

24/07/2563 : - งดการจัดงานกิจกรรมที่ 6 การจัดงานหล่อและแห่เทียนพรรษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 - กิจกรรมที่ 1-3 ดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานการจัดกิจกรรมแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.50 (2020-06-21)

77.50

21/6/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดงานกิจกรรมที่ 6 การจัดงานหล่อและแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.50 (2020-05-25)

77.50

25/5/2563 : งดการจัดงานกิจกรรรมที่ 5 การจัดงานวันรอมฎอนสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-25)

65.00

25/04/2563 : งดการจัดงานกิจกรรมที่ 4 การจัดงานสืบสานตำนานสงกรานต์เมืองมีน และกิจกรรรมที่ 5 การจัดงานวันรอมฎอนสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.50 (2020-03-24)

52.50

24/3/2563 : งดการจัดงานกิจกรรมที่ 4 การจัดงานสืบสานตำนานสงกรานต์เมืองมีน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.50 (2020-02-27)

52.50

27/2/2563 : กิจกรรมที่ 1-3 ดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานการจัดกิจกรรมแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.50 (2020-01-27)

52.50

27/1/2563 : - กิจกรรมที่ 1-3 ดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานการจัดกิจกรรมแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.50 (2019-12-24)

52.50

24/12/2562 : กิจกรรมที่ 1-3 ดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานการจัดกิจกรรมแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.50 (2019-11-25)

52.50

25/11/2562 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 11 พ.ย. 62 ณ วัดแสนสุข เสร็จสิ้นแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมที่ 1-3 ให้แก่ผู้บริหารทราบ - เบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-26)

40.00

26/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 ต.ค. 62 ณ วัดแสนสุข และการจัดงานพิธีบวงสรวงถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 ต.ค. 62 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ รวมจำนวน 6 กิจกรรมย่อย
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานนำเรียนผู้บริหารทราบทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3541

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3541

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0934

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **