ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50130000-3544

สำนักงานเขตมีนบุรี

22.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 22.00

นางสาวดลฤดี ศิลส่ง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนตามหลักการการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อตนเอง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือร่วมใจ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ จึงได้จัดทำโครงการ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้เงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมของชุมชน

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. คณะกรรมการชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายและตามความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง 3. คณะกรรมการชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี ซึ่งจัดตั้งโดยกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 64 ชุมชน สามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน รวม 12 เดือน และเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยเบิกจ่ายได้ตามจำนวนบ้านที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของชุมชน ได้แก่ - จำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000.-บาท - 200 หลังคาเรือนขึ้นไป ไม่เกิน 500 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500.-บาท ต่อเดือน - 500 หลังคาเรือนขึ้นไป เบิกได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000.-บาท ต่อเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-24)

22.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน ... ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-25)

16.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 9 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตมีนบุรี ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และรวบรวมเอกสารประกอบการเสนอเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรม การชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบรายงานการขอเบิกจ่ายเงินพร้อมเอกสารประกอบของชุมชนที่จัดกิจกรรมและมีความประสงค์ขอเบิกเงินสนับสนุนในแต่ละเดือน และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3544

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3544

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **