ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50130000-3544

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวดลฤดี ศิลส่ง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนตามหลักการการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อตนเอง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือร่วมใจ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ จึงได้จัดทำโครงการ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้เงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมของชุมชน

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. คณะกรรมการชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายและตามความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง 3. คณะกรรมการชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี ซึ่งจัดตั้งโดยกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 64 ชุมชน สามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน รวม 12 เดือน และเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยเบิกจ่ายได้ตามจำนวนบ้านที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของชุมชน ได้แก่ - จำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000.-บาท - 200 หลังคาเรือนขึ้นไป ไม่เกิน 500 หลังคาเรือน เบิกได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500.-บาท ต่อเดือน - 500 หลังคาเรือนขึ้นไป เบิกได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000.-บาท ต่อเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

- อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 45 ชุมชน และเดือนกันยายน 2563 จำนวน 31 ชุมชน - รวบรวมแผนพัฒนาชุมชนระดับสำนักงานเขตเสนอสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-25)

88.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 41 ชุมชน - อยู่ระหว่างชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและรวบรวมเสนอสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-07-24)

82.00

24/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 37 ชุมชน - อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-06-21)

74.00

21/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 42 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-25)

66.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนเมษายน 2563 จำนวน 35 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-25)

58.00

25/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 46 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 43 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-28)

41.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนมกราคม 2563 จำนวน 56 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-01-27)

29.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 40 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-24)

22.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-25)

16.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 9 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตมีนบุรี ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และรวบรวมเอกสารประกอบการเสนอเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรม การชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบรายงานการขอเบิกจ่ายเงินพร้อมเอกสารประกอบของชุมชนที่จัดกิจกรรมและมีความประสงค์ขอเบิกเงินสนับสนุนในแต่ละเดือน และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3544

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3544

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **