ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50130000-3546

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพัชรา ยอดทองดี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ และการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการมีสิทธิสามารถเข้าถึงสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานดังกล่าว

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีอาสาสมัครส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อให้อาสาสมัครดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทันเวลา และเกิดประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงแก่ผู้มาใช้บริการ

เป้าหมายของโครงการ

จัดจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำสำนักงานเขตมีนบุรี รวม 4 อัตรา ประกอบด้วย อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 2 อัตรา และอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3) จำนวน 2 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกันยายน 2563 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - วันที่ 1 ก.ย. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 6 ราย ได้แก่ ทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย, ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลจำนวน 17 ราย - มอบเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-25)

92.00

25/08/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนสิงหาคม 2563 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - วันที่ 4 ส.ค. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 6 ราย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 5 ราย และทุนประกอบอาชีพ 1 ราย - วันที่ 20 ส.ค. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 6 ราย ได้แก่ ทุนการศึกษา จำนวน 5 ราย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 ราย - วันที่ 21 ส.ค. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 13 ราย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 13 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกรกฎาคม 2563 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-06-21)

78.00

21/06/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมิถุนายน 2563 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - วันที่ 9 มิ.ย. 63 นำถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมัน น้ำปลา น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เป็นต้น มอบให้แก่ผู้พิการ ที่ประสบภาวะยากลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน - วันที่ 12 มิ.ย. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 6 ราย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 6 ราย - วันที่ 18 มิ.ย. 63 เป็นตัวแทนรับมอบเงินค่าแรงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุจำนวน 4,400 บาท และค่าวัสดุในการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 15,600 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท จากบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ ให้แก่ นายสมศักดิ์ จิตต์ไม่งง เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-05-25)

71.00

25/05/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤษภาคม 2563 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - มอบเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปี 2563 - วันที่ 7-8 พ.ค. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 16 ราย ได้แก่ ทุนการศึกษาจำนวน 2 ราย, ทุนประกอบอาชีพ 1 ราย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 13 ราย - วันที่ 15 และ 22 พ.ค. 63 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ประสบภาวะความยากลำบากในพื้นที่เขต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 22 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-04-25)

64.00

25/04/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนเมษายน 2563 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - วันที่ 10 เม.ย. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 11 ราย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล 11 ราย - วันที่ 25 เม.ย. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 32 ราย ได้แก่ ทุนการศึกษาจำนวน 27 ราย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-03-24)

57.00

24/3/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมีนาคม 2563 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - วันที่ 12 ก.พ. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 15 ราย ได้แก่ ทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 14 ราย, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล 1 ราย - วันที่ 25 ก.พ. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 18 ราย ได้แก่ ทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 3 ราย, ทุนประกอบอาชีพ 1 ราย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล 14 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-01-27)

43.00

27/1/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมกราคม 2563 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - วันที่ 23 ม.ค. 63 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 9 ราย ได้แก่ ทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 2 ราย, ทุนประกอบอาชีพ 1 ราย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล 6 ราย - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 - สรุปการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 62 จำนวน 347 ราย - สรุปการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ระว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 62 จำนวน 67 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-12-24)

36.00

24/12/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2562 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - วันที่ 3 ธ.ค. 62 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 6 ราย ได้แก่ ทุนสนับสนุนการศึกษา 6 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2019-11-25)

29.00

25/11/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2562 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - วันที่ 25 พ.ย. 62 มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 18 ราย ได้แก่ ทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 17 ราย และสนับสนุนทุนประกอบอาชีพผู้ประสบภาวะยากลำบาก จำนวน 1 ราย - วันที่ 25 พ.ย. 62 จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ สำนักงานเขตมีนบุรี - วันที่ 25 พ.ย. 62 เข้าร่วมการรับมอบบ้านผู้สูงอายุและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยกองทัพภาคที่ 1 ณ ชุมชนคลองตะโหนด แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-10-26)

22.00

26/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ / เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และค่าประกันสังคม
:80%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3546

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3546

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **