ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส : 50130000-3547

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพัชรา ยอดทองดี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึก รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบาก

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดให้บริการด้านสวัสดิการและคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตในทุกๆ ด้านตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับเขต 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำรวจเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อนำมาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 คน (อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน , อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน และอาสาสมัครคนพิการประจำเขต จำนวน 1 คน) 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน (อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน) 3. มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-25)

92.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-06-21)

78.00

21/06/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-05-25)

71.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-04-25)

64.00

25/04/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-03-24)

57.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-01-27)

43.00

27/1/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมกราคม 2563 - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-12-24)

36.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2019-11-25)

29.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-10-26)

22.00

26/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2562 - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นประจำทุกเดือน - รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ / เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และค่าประกันสังคม
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3547

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3547

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **