ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการแสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร : 50130000-3552

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนธิวดี เมืองแก้ว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม เป็นไปตามที่กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตามคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 มีการอนุญาต จำนวน 31 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 31 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.ย. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-25)

92.00

25/08/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 มีการอนุญาต จำนวน 27 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 27 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ส.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

83.00

29/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 มีการอนุญาต จำนวน 38 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 38 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 ก.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-06-25)

74.00

25/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 มีการอนุญาต จำนวน 41 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 41 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มิ.ย. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-25)

66.00

25/05/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 มีการอนุญาต จำนวน 16 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 16 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-24)

58.00

24/04/2563 : เดือนเมษายน 2563 มีการอนุญาต จำนวน 23 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 23 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 เม.ย. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.98 (2020-03-25)

49.98

25/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 มีการอนุญาต จำนวน 36 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 36 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มี.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.65 (2020-02-25)

41.65

25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการอนุญาต จำนวน 33 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 33 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.พ. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.32 (2020-01-24)

33.32

24/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 มีการอนุญาต จำนวน 19 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 19 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ม.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.99 (2019-12-24)

24.99

24/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 16 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 16 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ธ.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2019-11-25)

16.66

25/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 มีการอนุญาต จำนวน 16 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 16 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ย. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-25)

8.33

25/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 30 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 30 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ต.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3552

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3552

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0916

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **