ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 20 จากถนนราษฎร์อุทิศถึงลำรางบึงสำลี แขวงแสนแสบ : 50130000-3557

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

73.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 73.00

นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครปัจจุบันประสบปัญหาจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสียสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยระบายยานพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณที่มียานพาหนะหนาแน่น

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาได้สะดวก - เพื่อป้องกันน้ำท่วม - เพื่อพัฒนาซอยให้ได้มาตรฐานและสะดวกในการเดินทาง - เพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละออง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-08-25)

73.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างเทถนน เทรางวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/07/2563 : อยู่ระว่างสร้างรางวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-06-25)

67.00

25/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ติดการประปาวางท่อประปา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างวางท่อลอด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/04/2563 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อระบายน้ำในผิวจราจร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-25)

42.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : เสนอราคาวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เปิดซองผลการพิจารณาวันที่ 26 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขายแบบ-ยื่นเอกสาร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา-อนุมัติจ้าง-ขอเงินงวด-ลงนามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3557

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3557

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0903

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **